Рецензування

Процес рецензування

Наукові статті, що надійшли до редакції журналу «Гуманітарні студії: історія та педагогіка»,  проходять процедуру рецензування (із забезпеченням анонімності особи рецензента).

               ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Дане Положення регламентує порядок рецензування статей, що подаються на розгляд щодо друку.
 2. Процедурі рецензування підлягають всі рукописи статті, що надійшли на розгляд редакційної колегії. Завданням рецензування є суворий відбір авторських рукописів для видання з метою підвищення наукової цінності статей, що друкуються у фахових виданнях.
 3. Процес рекомендації рукопису статті до друку проходить подвійне сліпе рецензування. Процедура рецензування є анонімною як для автора, так і для рецензента. В якості рецензентів виступають члени редакційної колегії фахового видання та зовнішні рецензенти, які мають професійну та академічну кваліфікацію, проводять дослідження (мають публікації) за певним науковим напрямом.
 4. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, передбачає аналіз переваг та недоліків наданих матеріалів. До розгляду приймаються лише ті статті, що відповідають вимогам видання, становлять цінність з наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних проблем та завдань.
 5. Для підвищення якості процесу рецензування до нього залучаються незалежні експерти, які надають свої висновки за встановлено формою (бланк рецензента, додаток 1). Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність та наукову значущість; надають рекомендації щодо усунення недоліків.
 6. Рецензенти повідомляються про те, що отримані ними рукописи є інтелектуальною власністю авторів. Рецензентам не дозволяється робити копії наданої статті до її опублікування. Рецензування відбувається на засадах конфіденційності, коли інформація щодо статті (строки отримання, зміст, тематика, особливості рецензування, зауваження до автора, остаточне рішення щодо публікації тощо) не повідомляються нікому, крім авторів та рецензентів. Автор може повідомити імена осіб, призначення яких рецензентами є небажаним через можливість виникнення конфлікту інтересів, пояснивши свою позицію. Рецензент також повинен повідомити про конфлікт інтересів, що може вплинути на його думку про рукописи.

У разі наявності у рецензента сумнівів щодо плагіату, він в обов’язковому порядку має звернутися до відповідального редактора видання з вимогою колективного розгляду авторської статті редакційною колегією. Звинувачення у плагіаті вимагає від рецензента аргументованого обґрунтування власних зауважень, що повинно супроводжуватися відповідними посиланнями.

Всі рецензенти повинні керуватися вимогами до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) та Етичним кодексом ученого України.

 • Кодекс етики наукових публікацій Некомерційного партнерства «Комітет з етики наукових публікацій» (Committee of Publication Ethics), http://publicationethics.org/
 • Правила етики наукових публікацій (Publishing Ethics Resource Kit), рекомендовані видавництвом «Elsevier» (Ethics & Research in Publication), http://ethics.elsevier.com
 • Західний науковий центр НАН України та МОН України «Етичний кодекс ученого України», http://znc.com.ua/ukr/news/2009/20090123ethic.php
 • Юридичний журнал «Право України», стаття «Етика публікацій та запобігання недобросовісній практиці публікацій», http://pravoua.com.ua/ua/publication-ethics/

 

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ РУКОПИСІВ

 1. Кожен рукопис статті, який надійшов до редакції, проходить три етапи оцінювання: первинний контроль на відповідність загальним вимогам до статей; перевірка на плагіат та якість цитування; наукове рецензування експертами за науковим напрямом.
 2. Первинний контроль рукопису статті щодо дотримання усіх визначених формальних вимог до її оформлення, технічної перевірки на унікальність за допомогою ліцензованих програмних засобів здійснюється редакційною колегією та відповідальним за технічний супровід та підтримку.
 3. При не дотриманні зазначених вимог та технічному виявленні явного калькування текстів інших авторів без коректного посилання на них рукопис повертається автору на доопрацювання з конкретними зауваженнями і вказівкою на невідповідність вимогам.
 4. При дотриманні усіх вимог до оформлення, рукопис статті передається відповідальному за випуск, який здійснює кодування (надає статті реєстраційний код та видаляє з неї відомості про авторів), надсилає рукопис статті та протокол перевірки на унікальність рецензенту електронною поштою. Протягом 5 діб з моменту отримання статті рецензент може відмовитися від рецензування, обґрунтувавши це та повідомивши відповідального за випуск письмово.
 5. Рецензенти, які отримали рукопис статті, заповнюють типову форму (бланк рецензента) та обирають один з варіантів рекомендації. Термін підготовки рекомендацій узгоджується з відповідальним за випуск. Рекомендації рецензент надсилає електронною поштою відповідальному за випуск.
 6. У випадку відхилення рукопису або необхідності доопрацювання рецензент повинен надати письмове аргументоване пояснення причин свого рішення. У випадку незгоди з думкою рецензента автор має право надати письмову мотивовану відповідь Головному редактору видання, за рішенням якого стаття може бути відправлена на повторне рецензування до іншого рецензента або на розгляд редакційної колегії.
 7. Остаточне рішення щодо статті приймається колегіально, з вирішальним голосом Головного редактора, з урахуванням отриманих рецензій та протоколів перевірки на унікальність шляхом погодження макету номеру кожним членом редакційної колегії.
 8. Подальша робота з рукописом статті, яка прийнята до друку Редакційною колегією, здійснюється сектором редакційної та науково-видавничої діяльності відповідно до технологічного процесу підготовки видання. Виправлення стилістичного, синтаксичного та пунктуаційного характеру, що не впливають на зміст статті, вносяться редактором без узгодження з автором. Анонімність рецензентів гарантується редакційною колегією фахового видання.
 9. Якщо рукопис статті була відхилена та доопрацьована автором з урахуванням зауважень, дороблений варіант направляється на повторне рецензування. Статті, передані авторам для виправлення, повинні бути повернені не пізніше ніж через 2 тижні після отримання. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.
 10. Остаточне рішення про друк наукового фахового видання приймається Вченою радою університету.
 11. Головний редактор, члени редакційної колегії, відповідальний за випуск, співробітники сектора редакційної та науково-видавничої діяльності не вступають в дискусію з авторами відхилених статей.

Подані матеріали, рецензії, рекомендації до кожної статті зберігаються протягом 3-ох років від дня подання.

Анкета рецензента висвітлює  наступні питання:

 • Наявність у рецензента конфліктних інтересів?
 • Оригінальність тексту?
 • Чи відповідає назва статті змісту?
 • Чи відображає анотація зміст статті?
 • Структура статті (наявність вступу, розділів, висновків, додатків)
 • Актуальність статті розкрита в достатньому обсязі?
 • Чи обґрунтований зв’язок проблеми, яка поставлена в статті, з важливими науковими чи практичними завданнями?
 • Чи відповідають цілі статті проблемі, яку розглядає автор?
 • Наведені висновки засновані на теоретичному аналізі та / або експериментальних результатах?
 • Чи у достатній мірі здійснено обґрунтування отриманих наукових результатів?
 • Наведені висновки відповідають змісту статті?
 • Дотримання правил стилістики
 • Дотримання правил граматики.

Надіслані статті розглядаються рецензентом протягом 3-ох тижнів.

Рецензент залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам, або тематиці видання.

Стаття, не рекомендована рецензентом до публікації, до повторного розгляду не приймається.

Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті.

Публікаційна етика

Редакційна колегія журналу «Гуманітарні студії: історія та педагогіка» вважає, що етичні аспекти публікації є важливою частиною редакційної роботи та несе відповідальність за дотримання етичних норм при публікації статей на основі Кодексу академічної доброчесності.

Редакція журналу:

 • несе відповідальність за прийняття рішень, які зі статей, наданих до журналу, можуть бути опубліковані;
 • прагне до задоволення потреб читачів і авторів наукових статей;
 • постійно покращує якість журналу;
 • забезпечує якість матеріалу, який публікується;
 • забезпечує відкритість у відображенні наукової проблематики дослідників України та інших країн.

Основними факторами, що впливають на рішення Редакції журналу про публікацію статті, є перевірка матеріалів на оригінальність, актуальність теми та її значення для дослідників і читачів.

Автори матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність інформації, що в них висвітлюється, а також за відповідність матеріалів нормам законодавства, моралі та етики.

Редакція не несе відповідальності за професійно-змістовну та методичну коректність матеріалів, що публікуються, а також за коректність посилань на інтернет-ресурси та літературні джерела, що містяться в тексті статті.

У випадку відповідності наданих матеріалів меті, завданням та редакційній політиці журналу редакція здійснює публікацію статей, як правило в авторській редакції, у протилежному випадку матеріал відхиляється.

Автори наукових статей зобов’язуються:

 • нести відповідальність за достовірність фактів, власних імен, фотодокументів, інших відомостей і загальний сенс статті;
 • усунути всі недоліки наукової статті (за наявності зауважень від рецензента);
 • не подавати статтю до публікації, в якій описується по суті одне й те саме дослідження, у більш ніж одному журналі або первинній публікації. Подання статті до більш ніж одного журналу одночасно розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним;
 • не подавати на розгляд в інші журнали раніше опубліковані статті;
 • забезпечити оригінальність змісту статті, що не містить запозичень, без відповідного посилання, або попереднього узгодження;
 • подавати статті, що не містять матеріалів, які не підлягають опублікуванню у відкритій пресі, відповідно до чинного законодавства України, і її публікація не призведе до розголошення інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації, державної таємниці);
 • правильно подавати цитування на роботи інших авторів;
 • гарантувати, що імена всіх співавторів наукової статті зазначено в її тексті і жодної особи, яка не є співавтором, до них не віднесено, а також – що всі співавтори наукової статті ознайомилися з остаточним її варіантом, схвалили її та дали свою згоду на публікацію.

Наукова стаття має відповідати вимогам до оформлення статей у журналі «Гуманітарні студії: історія та педагогіка».

Редакція журналу публікує правила подання статей, які регулярно оновлюються на сайті журналу.

Редакція журналу не змінює рішення щодо прийнятих матеріалів, якщо для цього немає серйозного обґрунтування.

Гонорар за опубліковані статті не виплачується.

Політика щодо плагіату

Науковий журнал «Гуманітарні студії: історія та педагогіка» приймає до публікації тільки оригінальні матеріали, статті, які не були опубліковані раніше і не подавалися для публікації в інші журнали.

Журнал наукових праць  користується програмним забезпеченням для виявлення текстових запозичень у представлених рукописах: Unicheck. Рукописи, в яких виявили плагіат чи текстові запозичення без посилань на першоджерело, відхиляються редакційною колегією до опублікування статті у журналі.

Редакційна колегія журналу наукових праць аналізує будь-який випадок плагіату по суті. Якщо плагіат чи текстові запозичення виявлено редакторами або рецензентами на будь-якому етапі до публікації рукопису, автора (авторів) попереджують про необхідність переписати текст або зробити посилання на першоджерело.

Відсоток плагіату розраховується програмним забезпеченням, а також оцінюється редакційною колегією.

Якщо після опублікування виявлено плагіат, то редакційна колегія проводить аналіз даного факту. Якщо буде знайдено плагіат, редакція журналу зв'яжеться із автором. Сторінки, що містять плагіат, буде позначено у PDF-файлі. В залежності від масштабу плагіату, документ також може бути відкликано (видалено).

Рекомендації щодо уникнення плагіату:

 • використовуйте лапки для інформації, взятої дослівно з джерела;
 • не змінюйте частини цитати в контексті речення;
 • використовуйте три крапки (пробіл і три крапки) для частини опущеної цитати;
 • використовуйте дужки для доданих власних слів;
 • обмежте використання прямих цитат.