Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Умови публікації

Для опублікування статті необхідно надіслати редакції журналу електронною поштою на адресу Lesya_Bilovus@i.ua  такі матеріали:

 1. Статтю, оформлену відповідно до вимог.
 2. Відомості про автора:
 • прізвище, ім’я, по батькові автора
 • науковий ступінь, учене звання
 • посада, місце роботи
 • e-mail, номер мобільного телефону
 • назва та номер спеціальності, з якої написано статтю
 • адреса Нової пошти  для надсилання збірника (надсилання здійснюється за кошти автора)
 1. Відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті.

 

Вартість публікації в електронній версії журналу становить 900 грн. Для отримання друкованої версії журналу потрібно додатково сплатити 200 грн.

Якщо обсяг статті перевищує 13 сторінок, вартість кожної додаткової сторінки 50 грн. Одноосібні публікації докторів наук приймаються до друку безкоштовно. Публікаційний внесок сплачується після підтвердження інформації про прийняття матеріалів до друку (реквізити для оплати дає редакція).

У назві файлів, що надсилаються, потрібно зазначати прізвище автора та жанр документа, наприклад: Петренко_стаття, Петренко_відомості про автора.

 

Вимоги до рукописів

До друку приймаються наукові статті, які відповідають профілю видання та не були опубліковані раніше. Усі статті, що надійшли до редакції, перевірятимуться на унікальність тексту (максимальний обсяг запозичень 10%) та проходитимуть незалежне рецензування.

 

Виклад статті повинен бути чітким, без повторень і відповідати вимогам наукового стилю обраної автором мови. Статті, оформлення яких не відповідає вказаним вимогам, не приймаються до друку.

 

Обсяг статті – 12–24 сторінок, включаючи анотації та список літератури, (формат — MS Word (doc або docx), шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля: верхнє і нижнє – 2 см, ліве — 3 см, праве — 1 см, абзацний відступ – 1 см).

 

Обов’язкові елементи публікації

Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розташовують окремим рядком у лівому верхньому куті.

 

Інформація про автора (авторів) вказують праворуч у наступному порядку:

 • перший рядок – ім'я та прізвище автора;
 • другий – населений пункт, де живе або працює автор, та назва країни;
 • третій – номер ORCID (http://orcid.org/);

 

Ім’я та прізвище автора (авторів) виділяють напівжирним та курсивним накресленням, інші відомості – лише курсивом. Прізвище автора друкується прописними (великими) літерами.

 

Заголовок статті. Заголовок друкується великими літерами окремим абзацом без відступів у першому рядку з вирівнюванням по центру.

 

Відомості про автора та заголовок статті англійською мовою.

 

Анотація мовою статті. Анотація повинна містити узагальнену інформацію про зміст статті — відображати тему, проблеми, мету, узагальнені результати. Обсяг анотації – 2200-2700 друкованих знаків (з урахуванням пробілів)[1].

 

Ключові слова мовою статті – слова з тексту матеріалу, які мають змістове навантаження. Ключові слова подаються у називному відмінку. Загальна кількість ключових слів – не менше трьох і не більше  семи.

 

Анотація та ключові слова англійською мовою.

 

Основна частина статті повинна містити такі структурні елементи: постановка проблеми; аналіз досліджень; мета статті; виклад основного матеріалу; висновки та перспективи подальших досліджень. Усі частини статті повинні бути графічно виділені.

 

Список літератури публікується під заголовком «Список літератури». Бібліографічний опис списку оформлюється за вимогами Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Нумерація джерел у списку літератури здійснюється за абеткою. Примітки оформлюються у вигляді посторінкових виносок.

Посилання на літературу слід подавати за допомогою дужкових посилань – шляхом вказування прізвища автора та року роботи у дужках, відділяючи номер сторінки комою, наприклад: [Петренко, 2014, С. 12].

         Якщо в статті використано праці автора одного й того самого року публікації, до цифр необхідно додати буквений суфікс латиницею відповідно до розташування в списку літератури [Субтельний, 1986a; Субтельний, 1986b].

Таблиці, схеми, рисунки, діаграми повинні бути авторськими. Усі малюнки мають бути згруповані.

 

Referencesтранслітерований список літератури. У списку літератури назви робіт мовами, у яких використовується кириличний алфавіт, повинні бути перекладені англійською мовою та поміщені у квадратних дужках; назви джерел повинні бути транслітеровані. У кінці слід вказати мову оригіналу у квадратних дужках, наприклад: In Ukrainian. У випадку цитування книги назву видавництва (якщо це назва установи) потрібно перекласти англійською мовою, в усіх інших випадках – подати в транслітерації, місце видання – перекласти. Транслітерований список літератури є аналогом Списку літератури, тому порядок і кількість джерел у ньому повинні залишатися незмінними.

Для коректного оформлення References рекомендуємо послуговуватися системами автоматичної транслітерації

Для транслітерації українських текстів відповідно до Постанови КМУ України від 27.01.2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» скористайтеся сервісом http://ukrlit.org/transliteratsiia.

 

Зразок транслітерації:

Загребельний С. Л., Брус М. В. Адаптивне тестування як один із способів перевірки знань студентів у технічному вузі. Научный вестник ДГМА. 2017. № 1 (22Е). С. 155-162.

 

Zahrebel'nyy S. L., Brus M. V. Adaptyvne testuvannya yak odyn iz sposobiv perevirky znan' studentiv u tekhnichnomu vuzi [Adaptive testing as one of the ways to test students' knowledge in a technical university]. Nauchny`j vestnik DGMA. 2017. № 1 (22Е). pp. 155-162 (In Ukrainian).

 

Посилання на англомовні джерела не транслітеруються.

 

Технічні вимоги до оформлення

 1. Між словами ставити тільки один пробіл.
 2. Розрізняти тире (–) та дефіс (-).
 3. Не відділяти від попередньої цифри знак градуса, секунди, процента (25°; 5'; 30''; 77%).
 4. Відділяти нерозривним пробілом (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+Пробіл) знаки і літери на позначення томів, частин, параграфів, пунктів, номерів сторінок тощо від наступної цифри (Т. 2; ч. 12; § 7; № 18; С. 18–28); загальноприйняті позначення одиниць виміру від попередньої цифри (34 пуд; 345 грн; 15 км; 8 млн; 97тис.).
 5. Відділяти нерозривним пробілом ініціали та прізвище (В. А. Суслов); скорочення після переліків (на зразок і т. п., і т. д.), перед іменами та прізвищами (ім.Володимира Гнатюка), перед географічними назвами (м. Тернопіль, с. Смиківці, р. Буг).
 6. Скорочення типу 90‑ті, 3‑го друкувати через нерозривний дефіс (одночасне натискання клавіш Сtrl+Shift+Дефіс).
 7. Використовувати парні лапки («»).
 8. Використовувати такий знак апострофа: ’ .
 9. Дати подавати через тире без пробілів. Перед скороченнями р., рр., ст. ставити нерозривний пробіл. Якщо дати наводити в дужках, то «рр.» не писати (1861 р., 1945–1947 рр., (1945–1947), ХV–XVIII ст.). У сполученнях на означення десятиліть між датами ставити тире з пробілами: 40-х – 50-х рр., 1940-х – 60-х рр. Роки, що не збігаються з календарними, подавати через скісну риску (2020/21 навчальний рік).
 10. Часові та числові інтервали оформляти через тире без пробілів (січень–лютий; 36–44).

 

У разі виявлення невідповідності поданого рукопису статті зазначеним вимогам редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 

За детальною інформацією звертайтеся до редакції.

 

 

Адреса редакції:

Західноукраїнський національний університет

бульвар Т. Шевченка, 9, Тернопіль, Україна, 46000.

Контактна особа: Біловус Леся Іванівна

Телефон: +380969154342

Час роботи: Пн-Пт 10:00-17:00

(крім святкових днів)

Електронна скринька: Lesya_Bilovus@i.ua  

 

[1] Якщо мова статті англійська — друга анотація пишеться українською мовою.

 

Статті

Політика розділу за замовчуванням

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.