МІЖНАРОДНІ ІСПИТИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Автор(и)

  • Наталія ЛИСА Західноукраїнський національний університет
  • Юліан СЕМЕНЧУК Західноукраїнський національний університет

Ключові слова:

інтернаціоналізація освіти, академічна мобільність, міжнародні іспити, міжнародний сертифікат, рівні володіння мовою, тестові завдання

Анотація

Інтернаціоналізація освіти є важливим чинником для продукування і впровадження інновацій в освітньому секторі, для підвищення конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг в умовах глобалізації. Володіння іноземними мовами розширює діапазон міжнародної співпраці в різних галузях і сприяє вивченню закордонного досвіду, дозволяє використати можливості стажування в університетах інших країн, надає переваги викладачам у прийнятті на роботу чи вступі на навчання для студентів. Інструментом інтернаціоналізації є міжнародні іспити, що дозволяють отримати сертифікат на підтвердження рівня володіння іноземною, насамперед англійською, мовою. У статті проаналізовано стан інтернаціоналізації освітніх послуг в частині організації та проведення міжнародних екзаменів з англійської мови. Охарактеризовано структуру та проаналізовано складові частини тестів, які найчастіше здають претенденти на отримання сертифікату. Розглянуто особливості міжнародних екзаменів та виокремлено моменти, на які слід орієнтуватися при виконанні тестових завдань. 

 

The internationalization of education is an important factor for the development and implementation of innovations in the educational sector, for increasing competitiveness in the educational service market within globalization. Knowledge of foreign languages expands the range of international cooperation in various fields and contributes to the study of foreign experience, allows the use of internship opportunities at universities in other countries, gives advantages to teachers in hiring or enrolling in training for students. The instrument of internationalization is international exams, which allow you to receive a certificate confirming the level of proficiency in a foreign, primarily English, language. The article analyzes the state of internationalization of educational services in terms of organizing and conducting international examinations in English. The structure and the constituent parts of the tests, which are most often passed by applicants for obtaining a certificate, are characterized and analyzed. The features of international exams are considered and the points that should be guided by when performing test tasks are highlighted.

Посилання

Гринькевич О. С., Лутчин Н. П. Аналіз і моделювання процесів інтернаціоналізації вищої освіти у контексті інноваційного розвитку. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2017. №3. С. 314–325.

URL: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2017_3_314_325.pdf

Константинова Ю. В. Міжнародні наукові видання з міжнародних відносин як провідники інтернаціоналізації вищої освіти. Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, перспективи: матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф., Маріуполь, 18-19 квітня 2018 р. Маріуполь: МДУ. 2018. С. 168–169. URL: http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3473/document.pdf

Кравець Р. А. Інтернаціоналізація змісту навчання іноземної мови як засіб підвищення якості професійної підготовки студентів у закладах вищої освіти. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2019. № 2 (18). С. 192–199. URL : https://www.pedpsy.duan.edu.ua/images/PDF/2019/2/25.pdf

Кравчина Т. В. Класифікація міжнародних іспитів та сертифікатів з англійської мови. Молодий вчений. 2017. № 3(43). С. 405-409. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/3/95.pdf

Люлько М. Є. Класифікація міжнародних іспитів з англійської мови за їх специфікою. Науковий вісник НУ біоресурсів і природокористування. Серія: Філологічні науки. 2015. Вип. 215(1). С. 186–192.

Ольшанський Д. В. Особливості підготовки студентів немовних спеціальностей до складання міжнародних стандартизованих екзаменів з англійської мови. Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць. 2018. Випуск 25. Ч. 2. С. 241–246.

Офіційний сайт МОН України. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/yaki-rezultati-mizhnarodnih-movnih-ispitiv-mozhna-zarahuvati-yak-ocinku-dpa-v-9-mu-ta-11-mu-klasi-oprilyudneno-spisok

Соломка Е. Т., Костюк М. П. Міжнародні мовні іспити на Україні – інтегрований крок національної системи освіти в європейський простір. Сучасні дослідження з іноземної філології. 2011. Вип. 9. С. 549-557. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sdzif_2011_9_87

Сорочинська С. В. Міжнародний сертифікат – квиток у майбутнє. Формуємо освіту з кожним номером. 2016. № 3(675). С. 9–12.

Степаненко І. В. Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду інтернаціоналізації вищої освіти на основі культурно-гуманітарних стратегій. Вища освіта України. Тематичний випуск «Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу». 2015. № 3. Додаток 2. URL : https://ihed.org.ua/wp-ontent/uploads/2018/09/Analiz_dosvidu_internac-BO_strategii_kulto-gum-avtors-kolektiv_IVO-2015_130p.pdf

Ткачук-Мірошниченко О. Є. Роль англійської мови в умовах інтернаціоналізації вищої освіти України. Інтернаціоналізація вищої освіти України: концептуальні засади, здобутки, проблеми, перспективи розвитку: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 15-16 груд. 2017 р. / ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая». Вінниця : [ФОП Корзун Д.Ю.]. 2018. С. 260–262. URL: https://istu.edu.ua/fileadmin/media/Naukova_diyalnist/Konferentsiy_2017.12.15/ Zbirnyk_2017.12.15.pdf

Форостюк І. В., Шерстюк Н. В. До питання підготовки студентів і здобувачів наукового ступеня до міжнародного іспиту та ЗНО з англійської мови. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2019. № 38. Том 2. С. 153–156.

Чаюк Т. А. Онлайн інструменти для оцінювання іншомовної компетентності студентів вищих закладів освіти: зарубіжний досвід. Інформаційні технології і засоби навчання. 2019. № 5. Том 73. С. 185–205. Видання WOS. DOI : https://doi.org/10.33407/itlt.v73i5.2501

##submission.downloads##

Опубліковано

13-08-2021

Як цитувати

ЛИСА, Н. ., & СЕМЕНЧУК, Ю. . (2021). МІЖНАРОДНІ ІСПИТИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ. ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ : ІСТОРІЯ ТА ПЕДАГОГІКА, (1), 98–112. вилучено із http://gsip.wunu.edu.ua/index.php/gsipua/article/view/17