THE PECULIARITIES OF EDUCATIONAL COMMUNICATION UNDER THE DISTANCE LEARNING MODE

Автор(и)

  • Olga TSARYK West Ukrainian National University
  • Nataliia RYBINA West Ukrainian National University

Ключові слова:

distance learning, educational communication, constructivism, information and communication technologies

Анотація

У статті проаналізовано особливості освітньої комунікації в закладах вищої освіти в умовах дистанційного навчання. Зазначено, що кінцева мета освітньої комунікації полягає як у передачі інформації, так і у формуванні у студентів певної системи знань, умінь і навичок та компетенцій.

Мета статті полягає в аналізі особливостей моделі освітньої комунікації як класичного елементу інформаційно-педагогічного середовища в умовах дистанційного навчання на засадах педагогічного конструктивізму, що представлені в сучасних вітчизняних і закордонних дослідженнях.

На основі наукових джерел проаналізовано поняття дистанційного навчання як цілеспрямованого інтерактивного процесу вищої освіти, що ґрунтується на використанні сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій. Підкреслено переваги дистанційного навчання, зокрема екстериторіальність, синхронний і асинхронний режими взаємодії учасників навчального процесу. В умовах дистанційного навчання відбувається практичне засвоєння інструментів інформаційно-комунікаційних технологій.  Наголошено, що дистанційне навчання забезпечує доступність різноманітних навчальних ресурсів, дає можливість отримати освіту в зручній, адекватній і відповідній формі для студента, допомагає розвивати здібності студента, забезпечує обмін даними, комунікативну діяльність на базі професійних і освітніх інтересів, підвищення кваліфікації, здійснення перепідготовки або зміни професійної діяльності.

Досліджено освітнє середовище як поєднання оффлайн і онлайн структур у монокультурному та полікультурному просторі. Підкреслено, що з розвитком інформаційних технологій підвищується комунікативна ефективність студентів, спрощується доступ до міжнародних ресурсів. Обгрунтовано зміну моделі освітньої комунікації, у результаті чого відбувається залучення більшої кількості джерел інформації і каналів комунікації у простір інформаційних потоків.

Зроблено висновки про зміну технології передачі інформації в сучасному закладі вищої освіти. Комунікаційні можливості освітнього процесу в умовах дистанційного навчання залежать від засобів передачі інформації, що відповідають  цілям і завданням навчання. Зміни регламентації освітньої комунікації, модальність процесу навчання полягає в оцінці інформаційного освітнього потоку з боку суб’єкта навчання при вирішенні особистісних освітніх завдань.

 

The article analyzes the features of educational communication in higher education institutions in the context of distance learning. It has been noted that the ultimate goal of educational communication is both the transfer of information and the formation of a certain system of students’ knowledge, skills and competencies .

The objective of the article is to analyze the features of the model of educational communication as a classic element of the information and pedagogical environment in terms of distance learning on the basis of pedagogical constructivism, presented in modern domestic and foreign studies.

It has been analyzed the concept of distance learning as a purposeful interactive process of higher education, based on scientific sources and the use of modern information and telecommunications technologies. The advantages of distance learning are emphasized, in particular extraterritoriality, synchronous and asynchronous modes of interaction of participants of educational process. Under the distance learning mode there is a practical mastering of information tools and communication technologies.

It has been emphasized that distance learning provides access to various educational resources, gives an opportunity to receive education in a convenient, adequate and appropriate form for the student, helps to develop student abilities, provides data exchange, communicative activities based on professional and educational interests, training, retraining or change professional activity.

The educational environment as a combination of offline and online structures in monocultural and multicultural space is studied. It is emphasized that with the development of information technologies the students’ communicative efficiency of increases, access to international resources is simplified. The change of the model of educational communication is substantiated, as a result of which there is an attraction of more sources of information and communication channels in the space of information flows.

It has been made the conclusions about the change of information transfer technology in a modern higher education institution. The communication capabilities of the educational process in terms of distance learning depend on the means of transmitting information that meet the goals and objectives of learning. Changes in the regulation of educational communication, the modality of the learning process is to assess the information educational flow by the subject of learning in solving personal educational problems.

Посилання

Dmytrenko O. P. Modeli komunikatyvnykh protsesiv na bazi nimetskoi movy [Models of communicative processes based on the German language]. Stratehii mizhkulturnoi komunikatsii v movnii osviti suchasnoho VNZ. Zbirnyk materialiv III Mizhnar. nauk.-prakt. konf. 2017. pp. 216-225 (In Ukrainian).

Zhevakina N. V. Tekhnolohiia dystantsiinoho navchannia: sutnist ta osoblyvosti [Distance learning technology: essence and features]. Visnyk Luhanskoho derzhavnoho pedahohыchnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. 2003. № 4. pp. 68-73 (In Ukrainian).

Kushnir S. P. Osoblyvosti orhanizatsii navchalnoho protsesu na zasadakh pedahohichnoho konstruktyvizmu [Features of the organization of educational process on the basis of pedagogical constructivism]. Zbirnyk naukovykh prats «Pedahohika ta psykholohiia». 2017. № 57. pp. 63-75 (In Ukrainian).

Lototska A., Pasichnyk O. Metodolohiia dystantsiinoho navchannia [Distance learning methodology]. Zahalni pryntsypy ta instrumenty dystantsiinoho navchannia. 2020. pp. 7-17 (In Ukrainian).

Midliar A. K. Dystantsiina osvita: zabezpechennia dostupnosti ta neperervnoi osvity vprodovzh zhyttia [Distance education: ensuring accessibility and lifelong learning]. Dystantsiine navchannia yak suchasna osvitnia tekhnolohiia: materialy mizhvuzivskoho vebinaru. 2017. pp. 102 (In Ukrainian).

Onufriienko H., Chernevych A. Termin komunikatsiia v poniattievomu vymiri y linhvistychnomu konteksti [The term communication in the conceptual dimension and linguistic context]. Visnyk Nats. un-tu «Lvivska politekhnika». Seriia «Problemy ukrainskoi terminolohii». 2010. № 675. pp. 154-160 (In Ukrainian).

Polovaia N. O. Virtualne navchannia yak holovnyi vektor novoi informatsiinoi epokhy [Virtual learning as the main vector of the new information age]. Naukovo-teoretychnyi almanakh «Hrani». 2018. T. 21. № 3. pp. 56-62 (In Ukrainian).

Riazantseva O. V. Uminnia vykladacha dystantsiinoi systemy osvity, neobkhidni dlia uspishnoi komunikatyvnoi vzaiemodii z uchasnykamy navchalnoho protsesu [Skills of a teacher of distance education system, necessary for successful communicative interaction with participants of educational process]. Molodyi vchenyi. 2016 . № 12.1 (40). pp. 531-534 (In Ukrainian).

Tverezovska N. T., Kasatkin D. Yu. Zastosuvannia informatsiinykh tekhnolohii v tekhnolohichnii ta profesiinii osviti [Application of information technologies in technological and vocational education]. Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohika. 2011. № 3. pp. 190-196 (In Ukrainian).

Tikhomirov V. P. Mir na puti k smart-obshchestvu [The world is on the way to a smart society]. Mezhdunarodnyy obrazovatelnyy forum. 2013. 26 p. (In Russian).

Lewis R. Cross Cultural Communication: A Visual Approach. London : Transcreen Publications. 2008. 287 p.

Quendler E., Lamb M. Learning as a lifelong process-meeting the challenges of the changing employability landscape: competences, skills and knowledge for sustainable development. International Journal of Continuing Engineering Education and Life Long Learning. № 26.3. 2016. рp. 273–293.

Rebukha L., Polishchuk, V. Ukrainian Society and Сovid-19: the Influence of the Pandemic on Educational Processes in Higher School. Postmodern Openings, 2020. 11(2). pp. 120–127. URL : https://doi.org/10.18662/po/11.2/165

##submission.downloads##

Опубліковано

13-08-2021

Як цитувати

TSARYK, O. ., & RYBINA , N. . (2021). THE PECULIARITIES OF EDUCATIONAL COMMUNICATION UNDER THE DISTANCE LEARNING MODE. ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ : ІСТОРІЯ ТА ПЕДАГОГІКА, (1), 88–97. вилучено із http://gsip.wunu.edu.ua/index.php/gsipua/article/view/16