НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Автор(и)

  • Лілія РЕБУХА Західноукраїнський національний університет
  • Ганна ЗВАРИЧ Західноукраїнський національний університет

Ключові слова:

освітній процес, управлінська компетентність, майбутні педагоги, заклади вищої освіти

Анотація

Анотація. У статті схарактеризовано професійно-педагогічну компетентність фахівця, яка включає інструментальний (знання з фаху, уміння, навички, освітньо-фахові активності, незалежне прийняття рішень) та індивідуально-особистісний (різного виду вчиняння, котрі передбачають дотримання педагогічної тактовності, комунікабельності, доброзичливості, емоційної врівноваженості, паритетності у взаєминах) компоненти.

Актуалізовано управлінську компетентність. Для її аналізу обрано функціонально-аналітичний та технологічний підходи із описанням управлінських функцій, в межах яких описані сутнісні характеристики. До складових управлінської компетентності ми віднесли цілепокладання, випереджувальність у плануванні, прогнозування майбутніх результатів та уміле здійснення рефлексії управлінської діяльності. Управлінську компетентність пов’язуємо із набутими управлінськими здібностями та певними практичними технологічними вміннями фахівця для результативного виконання ним професійних функцій. Описано реалізацію мотиваційно-цільової, прогностичної, інформаційно-комунікаційної, організаційно-дослідної та регулятивно-корекційної функцій в педагогічній діяльності за сформованої у майбутнього педагога управлінської компетентності, що включає набуття певних знань, вмінь і навичок з управління закладом освіти.

Проведено дослідження на виявлення сформованих управлінських компетентностей у майбутніх педагогів з управління закладами освіти та їх готовності до майбутньої управлінської діяльності в освітньому закладі. Отримані результати показали, що більшість магістрів мають сформований виcoкий pівeнь пoвeдінки «орієнтованої на персонал», яка хapaктepизyєтьcя нaдaнням пoвнoї cвoбoди дій підлеглим y саморозвитку й професійному зростанні та виpішeнні ними поставлених зaвдaнь; виcoкий показник пoвeдінки «opієнтoвaної нa зaдaчy», що дозволяє майбутньому керівнику освітнього закладу зaoхoчyвати педагогів до роботи, підтpимyвати їхню працездатність та фахову компетентність, peтeльнo плaнyвати poбoтy кoлeктивy та закладу освіти в цілому.

 Зроблено висновок про сформованість в магістрів у процесі навчання за освітньою програмою «Управління закладами освіти» управлінських знаннь, умінь, навичок, здібностей, професійно-значущих якостей особистості, котрі слугують основними ознаками управлінської компетентності педагога.

Посилання

Андрущенко В. Філософія освіти XXI століття: у пошуках перспективи. Філософія освіти. 2006. № 1(3). С. 6‒12.

Генсерук Г. Р., Мартинюк С. В. Розвиток цифрової компетентності майбутніх учителів в умовах цифрового освітнього середовища закладу вищої освіти. Інноваційна педагогіка : науковий журнал. Херсон : Гельветика, 2020. Вип. 19. Т. 2. С. 158‒161.

Жигірь В. І. Управлінська компетентність менеджера освіти. Молодь і ринок : [наук.-пед. журн.]. Дрогобич (Львів. обл.): Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. 2011. № 02(73). С. 152.

Козлов Д. Формування управлінської компетентності майбутнього викладача вищої школи: зарубіжний досвід. Вища освіта України, 2014. № 4. С. 50‒58.

Кондур О. С. Управлінська компонента професійної компетентності фахівця в освітній системі. Витоки педагогічної майстерності, 2018. №21. С. 95‒99.

Лебедик Л. Розвиток професійної компетентності викладачів закладів вищої освіти. Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти: збірник наукових статей у 3-х ч. / За заг. ред. О. В. Зосименко, Г. Л. Єфремова. Суми, 2020. Ч. 1. С. 40‒47.

Ноздрова О. П. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя у закладах вищої освіти. Сучасні проблеми навчання і виховання : збірник наукових праць. Одеса, 2022. С. 112‒ 122.

Олексієнко О., & Розсказов А. Розвиток управлінської компетентності здобувачів вищої освіти. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2021. №1 (100).С. 125‒137.

Пономарьов О. С. Філософія спілкування в контексті культури соціального управління. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. 2011. №1. С. 23–30.

Ребуха Л. З. Гносеологічні основи миследіяльності майбутніх фахівців-управлінців закладів освіти. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. праць : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтер.-конф. (Переяслав, 12 лют. 2021 р.). Переяслав. 2021. Вип. 67. С. 70‒72.

Ребуха Л., Салко В. Формування управлінської компетентності у майбутнього фахівця закладу освіти: технологічний аспект. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. праць : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтер.-конф. (Переяслав, 23 берез. 2021 р.). Переяслав, 2021. Вип. 68. С. 115‒116.

Семанчина В. Управлінська компетентність керівника загальноосвітнього навчального закладу. Актуальні питання гуманітарних наук, 2016. Вип. 15. С. 430‒437.

Стрельніков В. Складники особистісно-професійної компетентності викладача закладу післядипломної освіти. Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти : зб. наук. пр. ІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. (23 трав. 2019 р., Суми). URL: https://drive.google.com/file/d/1wFLXdkiHHKIfcI4ZDrCdSUO2PfkfObd J/view

Федорович З. Компетентності викладачів ЗВО при організації онлайн навчання. Grail of Science, 2022. №22. С. 281‒282.

Шапран О. І., Сідіропуло К. М. Методологічні підходи та принципи формування управлінської компетентності майбутніх викладачів закладів вищої освіти. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 2022. Вип. 88. С. 218‒224.

##submission.downloads##

Опубліковано

27-02-2024

Як цитувати

РЕБУХА, Л. ., & ЗВАРИЧ, Г. . (2024). НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ : ІСТОРІЯ ТА ПЕДАГОГІКА, (1), 114–124. вилучено із http://gsip.wunu.edu.ua/index.php/gsipua/article/view/156