ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Автор(и)

  • Віталій РУДИНСЬКИЙ Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

Ключові слова:

професійна підготовка у вищих військових навчальних закладах, майбутні офіцери, військова фахова діяльність

Анотація

Професійну підготовку майбутніх офіцерів до професійної діяльності у ВВНЗ аналізуємо через призму їх готовності до здійснення діяльності, що забезпечує національну безпеку і оборону України. Саму готовність розглядаємо як суб’єктивний стан особистості, з її здатністю та підготовленістю до виконання, відповідно до фаху, покладених військових завдань із власним прагненням до їх ефективного виконання. Наголошено на результативній підготовці майбутніх офіцерів до професійної діяльності як одній із ключових вимог, що ставляться до керівників та викладачів ВВНЗ, так як вона сприяє їх швидкій адаптації до умов праці, подальшому підвищенню кваліфікації, а відтак, професійному вдосконаленню і фаховому зростанню. Обґрунтовано, що вивчення курсантами навчальних дисциплін, із передбачуваним застосуванням міжпредметних зв’язків, повинно сприяти їхньому багатовимірному компетентнісному становленню.

До важливих напрямів реалізації освітнього процесу курсантів, які впливають на професійну підготовку та сповна формують у них готовність до військового фаху й набули поширення у ВВНЗ, належать інтегровані, міжпредметні та проблемні моделі навчання. Акцентовано увагу на системній рівневій підготовці майбутніх офіцерів до професійної діяльності від низького до високого із послідовним переходом готовності майбутнього офіцера до дисциплінарної діяльності; виконанні офіцерами різних функцій, значимою серед яких є військово-педагогічна (майбутній офіцер ‒ це не лише військовий, а й педагог-організатор навчання та виховання); високому ступені соціальної відповідальності, консервативності, суворій регламентації умов здійснення професійної діяльності офіцера; здатності ефективно виконувати службові обов’язки та прийнятті курсантами ВВНЗ відповідного стилю особистого життя, способу мислення, системи  цінностей. Розгляд підготовки майбутніх офіцерів до військової професійної діяльності доводить важливість двох видів готовності до такої діяльності ‒ загальної та ситуативної (відповідно до ситуацій), де ситуативна ‒ близька до встановлення такої підготовки та її передстартового стану, тоді як загальна – компетентна, фахова, довготривала підготовленість.

Аналіз окреслених проблем підготовки майбутніх офіцерів до професійної діяльності доводить, що виявлені напрями дослідження торкаються лише окремих складових такої підготовки.

Біографія автора

Віталій РУДИНСЬКИЙ, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

аспірант кафедри педагогіки

Посилання

Алещенко В. Формування психологічної готовності військовослужбовців до ведення бойових дій. Вісник Національного університету оборони України. 2023. №74(4). С. 5–13. DOI: https://doi.org/10.33099/2617‐6858‐2023‐74‐4‐5‐13

Бондаренко О. Методичне забезпечення структури ігрового навчання в практиці освітнього процесу вищого військового навчального закладу при формуванні готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності у військових ліцеях. Актуальні питання у сучасній науці, 2023. №2 (8).

Волков М. С. Ефективність фізичних тренувань у підготовці військовослужбовців та формуванні їх психологічної готовності до дій в екстремальних умовах. Академічні візії, 2023. №22. URL: www.academy-vision.org/index.php/av/article/view/509

Жембровський С. М., & Сич Р. В. Спеціальна фізична підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників як складова формування їх готовності до професійної діяльності. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогіка, 2019. №3. URL: https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedvisnyk/article/view/5

Злобіна О. Перспективні напрямки вдосконалення підготовки майбутніх морських офіцерів у вищих військових навчальних закладах в умовах військових реалій. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені ТГ Шевченка, 2022. №174(18). С. 60‒65.

Криштанович М. Ф., Пушак Я. Я., Флейчук М. І., Франчук В. І. Державна політика забезпечення національної безпеки України: основні напрями та особливості здійснення : моногр. Львів : Сполом, 2020. 418 с.

Максименко Ю., Рудинський В., Попов С., Маміч В., Литвиновський С. Методологічний підхід до побудови типології напрямів досліджень воєнної розвідки. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер: військові та технічні науки : наукове видання. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2023. № 2(91). С. 57‒68. https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/1487/1334

Романов І. В., Демченко О. М., Макух Д. Д. Формування професійних компетентностей та використання інноваційних освітніх технологій здобувачами вищої освіти майбутніми фахівцями сектору безпеки з військової підготовки. Інноваційна педагогіка. 2022. Вип. 54, Т. 1. С. 22‒27.

Українець В. М. Психологічна стійкість військовослужбовців: сутність поняття. Наукова дискусія: питання педагогіки та психології: матеріали міжнародної науково‐практичної конференції (м. Київ, Україна, 3–4 грудня 2021 р.). Київ, 2021. С. 168–169. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/16684/1/knopp.org.ua_Декабрь_2021.pdf#page=168

Хацаюк О., Любчич Р., Оленченко В. Удосконалення військово‐професійних навичок військослужбовців Національної гвардії України в процесі спеціальної фізичної підготовки. Новий колегіум, 2019. №1. С.63–68. URL: http://www.irbis‐nbuv.gov.ua/cgi‐bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/NovKol_2019_1_15.pdf

Шлямар І. Л., Івахно О. В. Аналіз організації фізичної підготовки у збройних силах провідних країн світу. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2023. №4(163). С. 208–215. DOI: https://doi.org/10.31392/NPU‐nc.series15.2023.04(163).39

Ягупов В. В., Жембровський С. М., Костів С. Ф. Проблема вдосконалення психофізичної витривалості професіоналів військового управління у науковій літературі. Вісник Національного університету оборони України, 2020. С. 119‒127.

##submission.downloads##

Опубліковано

27-02-2024

Як цитувати

РУДИНСЬКИЙ, В. . (2024). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ : ІСТОРІЯ ТА ПЕДАГОГІКА, (1), 103–113. вилучено із http://gsip.wunu.edu.ua/index.php/gsipua/article/view/155