ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В ОСВІТІ»

Автор(и)

  • Ганна РІДКОДУБСЬКА

Ключові слова:

інноваційні технології, освітня діяльність в закладі вищої освіти, навчальна дисципліна, управління проєктами в освіті

Анотація

Досліджено теоретико-прикладні особливості використання інноваційних інтерактивних технологій в освітній діяльності під час викладання навчальної дисципліни «Управління проєктами в освіті» Узагальнення і систематизація наукових досліджень у галузі інноваційних технологій дозволили обґрунтувати основні шляхи реалізації інноваційних технологій під час викладання навчальної дисципліни. Метою статті є характеристика основних шляхів реалізації інтерактивних інноваційних технологій під час вивчення навчальної дисципліни «Управління проєктами в освіті»

Розширення змісту навчальної дисципліни теоретичними знаннями та практикоорієнтованими завданнями з розробки та впровадження проєктів в освіті суттєво збагатить і осучаснить змістове наповнення цієї дисципліни. Розкриття  особливостей реалізації інноваційних технологій під час вивчення  «Управління проєктами в освіті» дозволить підвищити якість їх професійної підготовки у сучасних умовах.

Під час вивчення кожної теми зазначеної навчальної дисципліни, охарактеризовано переваги її реалізації. Серед особливостей використання інноваційних технологій на кожному етапі засвоєння обґрунтовано такі: раціоналізація використання аудиторного часу, підвищення рівня самостійності студентів-магістрів під час прийняття професійно орієнтованих рішень та відповідальність за їх прийняття, підвищення рівня пізнавальної активності та критичного мислення, відповідність індивідуальному підходу освітнього процесу до кожного студента, переорієнтаційна зміна рольових взаємин, коли студент стає здобувачем власних компетентностей, а викладач формує усвідомлене відношення до опрацювання інформаційних джерел, розвиває усвідомлену мотивацію до навчальної дисципліни.

Реформування української системи освіти обумовлюють зміни  змістового наповнення та орієнтації соціальних інституцій, подальший розвиток освітньої системи, зміщення орієнтирів підготовки високопрофесійних фахівців із зовнішнього моніторингу на змістовий аналіз якості означених реформ, де визначальним показником обґрунтовано  формування загальних, фахових та соціальних компететностей.

 

Theoretical and applied features of using the innovative interactive technologies during educational activities in the teaching process the discipline «Project Management in Education» Generalization and systematization researching in the field of innovative technologies allowed to justify the main ways of implementing innovative technologies in teaching the discipline. The purpose of the article is to characterize the main ways of implementing interactive innovative technologies during the study of the discipline «Project Management in Education»

Expanding the content of the discipline with theoretical knowledge and practice-oriented tasks for the development and implementation of projects in education will significantly enrich and modernize the content of this discipline. Disclosure of the peculiarities of the implementation of innovative technologies during the study of «Project Management in Education» will improve the quality of their training in modern conditions.

During the study of each topic of this discipline, the advantages of its implementation are described. Among the features of the use of innovative technologies at each stage of assimilation are substantiated: rationalization of classroom use, increasing the level of independence of master students in making professional decisions and responsibility for their adoption, increasing cognitive activity and critical thinking, individual approach to each educational process student, reorientation change of role relationships, when the student becomes a seeker of their own competencies, and the teacher forms a conscious attitude to the processing of information sources, develops a conscious motivation for the discipline.

Reforming the Ukrainian education system causes changes in the content and orientation of social institutions, further development of the educational system, shifting the benchmarks of training highly professional specialists in external monitoring to meaningful analysis of the quality of these reforms, which determines the formation of general, professional and social competencies.

Посилання

Дубасенюк О.А. Інноваційні освітні технології та методики в системі професійно-педагогічної підготовки Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: Монографія Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. С. 14−47.

Енциклопедія освіти Акад. пед. наук України гол. ред. В. Г. Кремень. К. : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Кадлубович Т. І. Креативні підходи до викладання соціогуманітарних дисциплін при навчанні представників покоління "Z" Освітній дискурс: збірник наукових праць. 2020. Вип. 20 (2). С. 56−68.

Попик Ю. Особливості професійної підготовки майбутніх соціальних працівників під час вивчення навчальної дисципліни «Соціальна робота в установах пенітенціарної системи» Virtus: Scientific Journal 2019. October, №37. P. 127-130.

Рябуха Т. В., Гостіщева Н. О., Куликова Л. А., Харченко Т. І Перевернуте навчання як інноваційна технологія викладання іноземних мов у вищій школі. 2020 р., № 72, Т. 2, с. 100−106 URL : https://www.researchgate.net/publication/345313139_PEREVERNUTE_NAVCANNA_AK_INNOVACIJNA_TEHNOLOGIA_VIKLADANNA_INOZEMNIH_MOV_U_VISIJ_SKOLI/

Теорія і практика проектного навчання у професійно-технічних навчальних закладах. монографія за заг. ред. Н. В. Кулалаєвої. Житомир: «полісся», 2019. 208 с.

Тєлєжкіна О. О. Застосування методів технології розвитку критичного мислення у викладанні фахової української мови Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ [Електронний ресурс]: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (5 березня 2016 р.). К. : КНЕУ, 2016 С. 207–210. URL : http://ir.kneu.edu.ua:8080/handle/2010/17600 (дата звернення 25.02. 2021)

Управління проектами: навч. посіб. Ю. І. Буріменко, Л. В. Галан, І. Ю. Лебедєва, А. Ю. Щуровська Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2017. 208 с.

Янкович О. І. Освітні технології сучасних навчальних закладів: навчально- методичний посібник О. Янкович, Ю. Беднарек, А. Анджеєвська. Тернопіль: ТНПУ ім В. Гнатюка, 2015. 212 с.

Fulton K.P. 10 Reasons to flip. New Styles of Instruction. 2012. Vol. 94 (2). P. 20–24. URL: http://newsmanager.commpartners.com/ tesolc/issues/2013-10-01/3.html

##submission.downloads##

Опубліковано

13-08-2021

Як цитувати

РІДКОДУБСЬКА, Г. . (2021). ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В ОСВІТІ». ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ : ІСТОРІЯ ТА ПЕДАГОГІКА, (1), 78–87. вилучено із http://gsip.wunu.edu.ua/index.php/gsipua/article/view/15