ГЕНДЕРНЕ ПИТАННЯ В КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ ПОЛІТИЦІ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ У ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ (1944–1953 РР.)

Автор(и)

  • Галина ДУРДАС Західноукраїнський національний університет

Ключові слова:

жінки, гендерна політика, жіночі відділи, освіта, культура, західні області України, радянська влада

Анотація

Анотація. Стаття присвячена висвітленню гендерного аспекту культурно-освітньої політики радянської влади у західних областях України перших повоєнних років. Досліджено форми та методи здійснення прискореної радянізації краю. З’ясовано, що жінки масово залучалися до виконання нагальних завдань радянської системи у сфері культури та освіти західноукраїнського регіону. У такий спосіб радянська влада прагнула створити ілюзію активної участі місцевого населення у процесі радянізації.

Розглянуто діяльність жіночих структур, зокрема жінрад і тематичних секцій, які діяли при них. Встановлено, що перебуваючи під пильним контролем місцевої влади, вони вирішували низку проблем у культурно-освітній сфері, хоча лише формально мали статус громадських організацій в умовах реалій сталінської тоталітарної системи.

Розкрито мотиви кадрової політики радянської влади щодо забезпечення культурно-освітніх установ трудовим ресурсом у період відбудовчих процесів. Представлено кількісні та якісні показники жінок, зайнятих у сфері культури та освіти, в тому числі призначених на керівні посади. Висвітлено труднощі, з якими зіштовхнулися місцеві жінки під час реалізації більшовицькою владою кадрової політики у перші повоєнні роки.  

Охарактеризовано основні форми ідеологічного впливу на жінок та діяльність прибулих кадрів. Мобілізаційні практики, які використовувала у своїй діяльності партійно-радянська влада, показали, що жінки, особливо вчителі, були відмінними пропагандистами радянського способу життя.  

Досліджено, що значна увага приділялася роботі з ліквідації неписьменності та малописьменності серед дорослого населення, в тому числі й жінок. З’ясовано рівень письменності серед жіноцтва. Простежено процес становлення освітніх закладів для неписьменних та малописьменних, охарактеризовано стан їх матеріального та кадрового забезпечення.

Звертається особлива увага на формування типової для радянської системи культурно-освітньої сфери, яка постає засобом політичного та ідеологічного впливу на місцеве населення.

Встановлено, що жінки, залучені до процесу радянізації сфери освіти та культури західних областей України, використовувалися владою як інструменти боротьби проти українського національно-визвольного руху.

Посилання

Вознюк О. Відновлення освітньо-культурної сфери західних областей УРСР на завершальному етапі Другої світової війни та перші повоєнні роки в контексті реалізації політичних пріоритетів сталінського тоталітарного режиму. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Історія. 2015. Вип. 2. Ч. 4. С. 44–48.

Державний архів Івано-Франківської області (далі – ДАІФО). Ф. П–1, Оп.1, Спр. 261. Арк. 4.

Державний архів Львівської області (далі – ДАЛО). Ф. П–3. Оп. 1. Спр. 459. Арк. 23, 32.

Державний архів Тернопільської області (далі – ДАТО). Ф. П–1. Оп.1. Спр. 408. Арк. 14–15, 34.

ДАІФО. Ф. П–1. Оп. 1. Спр. 1176. Арк. 92.

ДАІФО. Ф. П–1. Оп. 1. Спр. 265. Арк. 102.

ДАІФО. Ф. П–1. Оп. 1. Спр. 453. Арк. 65.

ДАІФО. Ф. П–1. Оп. 1. Спр. 595. Арк. 36.

ДАІФО. Ф. П–1. Оп. 1. Спр. 996. Арк. 19.

ДАІФО. Ф. П–1. Оп. 1. Спр. 339. Арк. 7, 11, 15, 57.

ДАЛО. Ф. 5001. Оп. 7. Спр. 199. Арк. 30.

ДАЛО. Ф. 5001. Оп. 7. Спр. 242. Арк. 6–7, 85.

ДАЛО. Ф. 5001. Оп. 8. Спр. 254. Арк. 15.

ДАЛО. Ф. П–3. Оп. 1. Спр. 323. Арк. 2.

ДАЛО. Ф. П–3. Оп. 3. Спр. 142. Арк. 31

ДАЛО. Ф. П–3. Оп. 3. Спр. 461. Арк. 74.

ДАЛО. Ф. П–3. Оп. 3. Спр. 459. Арк. 24.

ДАЛО. Ф. П–3. Оп. 3. Спр. 562. Арк. 55.

ДАТО. Ф. П–1. Оп. 1. Спр. 687. Арк. 24–26.

ДАТО. Ф. П–1. Оп. 1. Спр. 989. Арк. 68, 69.

ДАТО. Ф. П–1. Оп. 1. Спр. 1273. Арк. 11.

ДАТО. Ф. П–1. Оп. 1. Спр. 1279. Арк. 46.

Дурдас Г. Соціально-економічне та суспільно-політичне становище жінки на території західних областей Української РСР (середина 1940-х – перша половина 1950-х рр.): дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 2021. 319 с.

Екскурсії вчителів західних, Ізмаїльської і Закарпатської областей по промислових і культурних центрах України. Радянська Україна. 1950, 26 липня. № 175. С. 2.

Жіночі студії в Україні. Жінка в історії та сьогодні: монографія / за загал. ред. Л. Смоляр. Одеса: Астропринт, 1999. 440 с.

Кучеренко Г. Ліквідація неписьменності та малописьменності дорослого населення у післявоєнний період (1944–1950 рр.). Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. 2010. Вип. 192. Ч. 1. С. 97–102.

Обов’язок вчительства Західної України. Прикарпатська правда. 1945, 7 лютого. № 25. С. 1.

Петренко О. Буденність насилля: долі вчительок-східнячок у Західній Україні в післявоєнний період. З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 2011. № 2 (37). С. 236–254.

Петренко О. Під перехресним вогнем: життя і смерть радянських вчительок у повоєнній Західній Україні. URL: http://uamoderna.com/md/petrenko-teachers.

Попп Р. Кадрове забезпечення в Дрогобицькій області (1944–1953 рр.). Проблеми гуманітарних наук. Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2014. Випуск 34. Історія. С. 134–146.

Попп Р. Політика радянської системи щодо жіноцтва Дрогобиччини у перші повоєнні роки (1944–1953). Дрогобицький краєзнавчий збірник. Спецвипуск ІІІ. 2017. С. 328–336.

Протокол допиту Василя Миколайовича Кізими. URL: http://dvasela.at.ua/index/protokol_kizimi/0-32.

Рубльов О. С., Черченко Ю. А. Західноукраїнська інтелігенція та сталінщина. К.: Ін-т історії АН УРСР. 1990. 58 с.

Сворак С. Освіта на західноукраїнських землях у повоєнний період. Український історичний журнал. 1997. № 2. С. 29–42.

Смольніцька М. Жінка в радянському суспільстві: офіційний образ і реальна практика. Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. ст. 2011. Вип. 16. С. 162–174.

Соціальні трансформації в Україні: пізній сталінізм і хрущовська доба / відп. ред. В. Даниленко. К.: Інститут історії України НАН України, 2015. 698 с.

Старжець В. Заходи радянської влади щодо відновлення шкільної освіти в Західній Україні у післявоєнний період. Проблема гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ ім. І. Франка. Серія: Історія. 2022. Вип. 10/52. С. 164–179.

Стародубець Г. Гендерний аспект політики радянізації західних областей України в 1944–1946 рр. Уманська старовина. 2018. Вип. 5. С. 27–34.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України). Ф. 2. Оп. 7 (том VІ). Спр. 7278. Арк. 24–26, 62, 68, 71.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України). Ф. 1. Оп. 74. Спр. 3. Арк. 136.

ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 75. Спр. 82. Арк. 56.

Chornij H. Ideological influence of the soviet authority on women in the western regions of the USSR (mid-1940s – first half of 1950s). Journal of Education, Health and Sport. 2019. Vol. 9 (4). P. 662–674. URL: https://zenodo.org/record/4432428#.YBaixHYzbIU.

##submission.downloads##

Опубліковано

27-02-2024

Як цитувати

ДУРДАС, Г. . (2024). ГЕНДЕРНЕ ПИТАННЯ В КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ ПОЛІТИЦІ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ У ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ (1944–1953 РР.). ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ : ІСТОРІЯ ТА ПЕДАГОГІКА, (1), 18–35. вилучено із http://gsip.wunu.edu.ua/index.php/gsipua/article/view/148