ОСТРОГІАНА У МЕНТАЛЬНОМУ ВИМІРІ ІВАНА ОГІЄНКА (МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА)

Автор(и)

  • Ірина ТЮРМЕНКО

Ключові слова:

Іван Огієнко (митрополит Іларіон), Острог, Острозька Біблія, В.К. Острозький, друкарство, стародруки

Анотація

Пропонована публікація включає основні положення та висновки доповіді, виголошеної на VIIОстрозьких наукових читаннях (27-28 вересня 2019), яку організовував Центр вивчення спадщини кн. Острозьких. У статті розкривається вплив Острога та Острогіани на життя і творчість Івана Огієнка (Митр. Іларіона). Вписавши Отрогіану в українську культурну спадщину, учений зазначав, що саме вона відіграла важливу роль у житті не лише України, а й усього східного слов’янства. Ця ідея вперше була висловлена ученим у курсі лекцій, відомих під назвою «Українська культура» (1918). Тематика Острогіани супроводжувала ученого протягом усього життя, що знайшло відображення у низці його наукових праць. Водночас наукові досліди І. Огієнка у цій царині розділили сучасних учений на тих, хто гостро критикує погляди І. Огієнка, тих, хто солідарний з ученим і тих, хто, у своїх прагненнях віднайти істину, дискутує та перевіряє, думки та гіпотези висловлені І. Огієнком щодо різнопланових проблем Острогіани. У статті до аналізу бралися основні маркери, які визначили напрямок досліджень ученого: Острог, Острозька Біблія, друкарство, стародруки, постаті роду Острозьких. На основі порівняльного аналізу визначалася актуальність у сучасному науковому просторі ідей, поглядів ученого на проблеми Острогіани. Підкреслено, що не втратили своєї актуальності погляди ученого на значення Острозької Біблії;визначну роль І. Федорова у розвитку друкарської справи та у виданні Біблії;наявність різних джерел, які були покладені в основу перекладу Біблії;високий технічний стан друку та особливості острозького шрифта; на Острозький культурний центр, до складу якого входила Острозька академія, гурток учених та друкарня; дату смерті і поховання В.К. Острозького. Учений підкреслював, що в основі перекладу Біблії лежала церковно-слов’янська мовна традиція та визначив причини, які стали на заваді перекладу Біблії живою мовою; довів що Острозька друкаря стала першою постійно діючою друкарнею в українських землях; висунув гіпотезу про бажання В.К. Острозького перенести культурно-освітній осередок з Острога до Дермані; на основі порівняння шрифтів висунув думку про те, що наприкінці 1602 р. або на початку 1603 р. до Дермані тимчасово була переведена Острозька друкарня. Розглядаючи Острог як осередок культурної спадщини, учений з’єднав його здобутки із сучасною українською історією, залишаючи прийдешнім поколінням вирішити задачі, як сам не зміг.

 

The proposed publication includes the basic concepts and conclusions of the report delivered at the VII Ostroh Scientific Readings (September 27-28, 2019), organized by The Ostroh Academy Research Center of Inheritance Studies in order to study the princes’ of Ostroh heritage. The article reveals the influence of Ostroh and Ostrogiana on the life and work of Ivan Ogienko (known as Metropolitan Illarion). Having preserved Ostrogiana in the Ukrainian cultural heritage, the scholar noted that it played an important role in the life not only of Ukraine, but also of all Eastern Slavs. This idea was first expressed by the scientist in the course of lectures known as "Ukrainian Culture" (1918).

Ostrogiana's subject matter accompanied the scientist throughout all his life, which is reflected in a number of his scientific works. At the same time, I. Ogienko's scientific experiments in this area divided modern scientists into those who sharply criticize I. Ogienko's views, and those who are in solidarity with the scientist and those who, in their pursuit of finding the truth, discuss and verify, the opinions and hypotheses expressed by I. Ogienko on the various problems of Ostrogiana. The article deals with the main markers that determined the direction of the scientist’s research: Ostrog, Ostroh Bible, printing, old prints, the figures of the Ostroh family. On the basis of comparative analysis, the relevance in the modern scientific space of ideas, the views of the scientist on the problems of Ostrogiana were determined. It has been emphasized that the scholar's views on the significance of the Ostroh Bible, the prominent role of I. Fedorov in the development of printing and in the publication of the Bible, the presence of various sources that formed the basis of the Bible translation, the high technical condition of printing and the specific features of Ostroh font; as well as on the Ostroh Cultural Center, which included the Ostroh Academy, a circle of scientists and a printing house; the date of death and burial of V.K. Ostroz’kyyi. The scholar emphasized that the translation of the Bible was based on the Church Slavonic language tradition and identified the reasons that hindered the translation of the Bible into a living language; proved that Ostroh printing house became the first permanent printing house in the Ukrainian lands; put forward a hypothesis about V.K.Ostroz’kyyi’s desire to transfer the cultural and educational center from Ostroh to Derman; on the basis of a comparison of fonts, he suggested that at the end of 1602 or the beginning of 1603 the Ostroh printing house was temporarily transferred to Derman.

Considering Ostrog as the center of cultural heritage, the scientist combined its achievements with modern Ukrainian history, leaving for the future generations to solve the problems that he could not solve himself.

Посилання

Атестат зрілості І. Огієнка. ЦДІАК. Ф. 707. Оп. 159. Спр. 57. Ч. 1. Арк. 264.

Горін С. Монастирі Луцько-Острозької єпархії кінця XV–середини XVII ст.: функціонування і місце у Волинському соціумі. Київ: Видавничій дім «Києво-Могилянська академія», 2012. 555 с.

Гуменюк C.М. Біблійні і візантійські джерела як основа Острозького філософського традиціоналізму. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. № 11-15. 2007. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/12081698.pdf

Гуменюк В.А., Черняк І.О., Плотнікова А.М. І. Огієнко у вітчизняних та зарубіжних наукових та просвітницьких виданнях. Вісник Житомирського державного університету. Випуск 5(71). Філологічні науки. 2014. С. 245-250. URL:http://eprints.zu.edu.ua/10352/1/46.pdf

Іларіон Митр. Історія української літературної мови. Київ: Либідь, 1995. 294 с.

Іларіон Митр. Книга нашого буття на чужині. Вінніпег: Українське наукове богословське Товариство, 1956. 167 с.

Іларіон Митр. Князь Костянтин Острозький та його культурна праця: історична монографія. Вінніпег: Українська православна громада,1958. 216 с.

Огієнко І. Історія українського друкарства. Вінніпег: Накладом Товариства «Волинь». 1983. 418 с.

Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу. Київ: Абрис, 1991. 272 с.

Огієнко І. Українська церква. Нариси з історії Української православної церкви. У 2-х т. Київ: Вид-во «Україна», 1993. 284 с.

Карлюк П. Острозька Біблія та філософська й богословська думка в Острозькій Академії. Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія: Філософія, № 3-13, 2008. С. 3–13.

Кемпа Т. Котянтин Василь Остроький (бл. 1542/1525–1608) – воєвода київський і маршалок землі Волинської: пер. З польської. Хмельницький: П.П. Мельник А.А. 2009. 342с.

Кушнір М. Іван Огієнко (1882-1972). Острозькі просвітники XVI-XX століть. Острог: Університет «Острозька академія», Українське історичне товариство, 2000. 480 с.

Рапорт окружного прокурора. ЦДІАК. Ф. 707. Оп. 159. Спр. 102. Арк. 3.

Саух П.Ю. Князь Василь – Костянтин Острозький. Рівне. Волинські обереги, 2002. 244 с.

Тюрменко І.І. Державницька діяльність Івана Огієнка (митрополита Іларіона: монографія / передмова Н. Миронець. Київ. «ВІПОЛ». 1998. 280 с.

Ульяновський В. Князь Василь-Костянтин Острозький: історичний портрет у галереї предків та нащадків. Київ, Видавничий дім «Простір», 2012. 1370 с. 40 іл.

Ющук Т. Іван Огієнко як дослідник друкарства на Волині. Українська діаспора : проблеми дослідження: тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27-28 вересня 2016 р. Острог, 2016. С. 129-131.

Яремчук В. Різні образи В. К. Острозького в інтер’єрі однієї історичної думки (І. Огієнко, М. Грушевський, Т. Кемпа). Наукові записки НУ Острозька академія. Серія «Історичні науки». Випуск 18, 2011. С.185-186.

##submission.downloads##

Опубліковано

13-08-2021

Як цитувати

ТЮРМЕНКО, І. . (2021). ОСТРОГІАНА У МЕНТАЛЬНОМУ ВИМІРІ ІВАНА ОГІЄНКА (МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА). ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ : ІСТОРІЯ ТА ПЕДАГОГІКА, (1), 62–77. вилучено із http://gsip.wunu.edu.ua/index.php/gsipua/article/view/14