ДО ПИТАННЯ ПРО СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ АНТИЄВРЕЙСЬКОГО ПОГРОМНОГО РУХУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У 1917–1921 РОКАХ

Автор(и)

  • Микола ЛАЗАРОВИЧ Західноукраїнський національний університет

Ключові слова:

єврейська меншина, антисемітизм, погроми, жертви, покарання

Анотація

Проаналізовано стан наукового розроблення проблеми єврейських погромів на території України під часНаціонально-визвольних змагань 1917–1921 рр.Ця проблематика надзвичайно складна для вивчення, оскільки спричинена сукупністю історичних стереотипів, соціально-економічних суперечностей та антаґонізмів. Тому означені події необхідно розглядати у контексті непростих об’єктивних обставин, що склалися в одному з найбільш критичних періодів української історії.

Мета статті – аналіз й систематизація історіографії проблеми антиєврейського погромного руху на території України у 1917–1921 рр. Для цього необхідно дослідити наукові праці, в яких ідеться про причини й передумови єврейських погромів в Україні, їхні наслідки і сили, причетні до погромного руху, основні нормотворчі та інституційні заходи, здійснювані урядовими структурами для забезпечення права на життя.

Аналіз джерельної бази дослідження засвідчив зростання інтересу науковців до вивчення окресленої проблеми. Вона представлена значною кількістю праць, переважно статтями, в яких більшою чи меншою міроюрозкрито низку аспектів цього складногоявища.

Ставлення української влади до єврейських по­громів було неґативним. Вона намагалася боротися проти цього зла всіма доступними засобами, зокрема, шляхом нормотворчого та інституційного забезпечення проблеми, застосування військової сили й запровадження різного роду покарань, у т. ч. смертної кари, стосовно погромників, надання матеріальної допомоги постраждалим тощо. Ефективність таких дій, хоч і була детермінована складними умовами воєнного часу та анархії, все ж забезпечувала позитивні результати.

Головний висновок аналізу окреслених трагічних подій полягає в усвідомленні того, що всі національні конфлікти, які виникають між народами, їхніми групами чи окремими індивідами, потрібно вирішувати шляхом переговорів і взаємних компромісів. З огляду на це, лише формування дієвої концепції державної етнополітики дасть змогу забезпечити гармонійне поєднання інтересів титульної нації й іноетнічного населення.

Перспективи подальших досліджень проблеми антиєврейського погромного руху на території України у 1917–1921 рр. полягають у тому, що її слід проаналізувати з погляду сьогоднішнього часу. Адже Росія як тоді, так і тепер прагне впливати на Україну різними шляхами, в т. ч. використовуючи масштабну дезінформацію, відверту брехню, підтасування фактів, очорнення української державності перед світом.

 

The state of the research of the problem of Jewish massacre on the territory of Ukraine during the National Liberation Struggle of 1917–1921 is analyzed. This issue is extremely diffcult to study because it is caused by a set of historical stereotypes, socio-economic contradictions and antagonisms. That is why it must be considered in the context of diffcult objective circumstances that developed in one of the most critical periods of Ukrainian history.

The aim of the article is to analyze and systematize the historiography of the problem of the anti-Jewish pogrom movement on the territory of Ukraine in 1917–1921. It is necessary to study the scientifc works deal with the causes and preconditions of the Jewish massacres in Ukraine, their consequences and forces involved in the massacre movement, the main rule-making and institutional measures taken by government agencies to ensure the right to life.

Analysis of the source base of the study showed a growing interest of scientists in studying the outlined problem. It is represented by a signifcant number of works, mostly articles, which to a greater or lesser extent reveal a number of aspects of this complex phenomenon.

The attitude of the Ukrainian authorities to the Jewish massacres was negative. Thay made attempts to fght this evil by all available means, in particular by providing rule-making and institutional support for the problem, the use of military force and the introduction of various punishments, including the death penalty, for rioters, providing material assistance to victims, and so on. The effectiveness of such actions, although determined by the diffcult conditions of wartime and anarchy, still provided positive results.

The main conclusion of the analysis of the outlined tragic events is the realization that all national conflicts that arise between peoples, their groups or individuals must be resolved through negotiations and mutual compromises. Taking to concideration to this, only the formation of an effective concept of state ethnopolitics will ensure a harmonious combination of the interests of the titular nation and the non-ethnic population.

Prospects for further research of the problem of the anti-Jewish massacre movement in Ukraine in 1917–1921 are that they should be analyzed from the point of view of today. After all, both then and now Russia seeks to influence Ukraine in various ways, using large-scale misinformation, outright lies, falsifcation of facts, and defamation of Ukrainian statehood before the world.

Посилання

Брик О. Українсько-єврейські взаємовідносини. Вінніпеґ : Накладом автора, 1961. 383 с.

Будницкий О.В чужом пиру похмелье (Евреи и русская революция). Вестник Еврейского университета в Москве. 1996. № 3. URL: http:// www.jewish-heritage.org/ve13a2r.htm (дата обращения: 25.03.2021).

Веденєєв Д. Вбити й зганьбити. Загибель Симона Петлюри: обставини та загадки. 2011. URL: our-clio.blogspot.com/2011/.../blog-post_12.html.

Гаухман М. В. Російська національна політика щодо єврейського питання в Правобережній Україні (1905–1914 рр.). Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. 2010. № 19. С. 164–175.

Гольденвейзер А. А. Из киевских воспоминаний (1917–1921 гг.). Архив Русской революции. Берлин, 1991. Т. 6. С. 161–303.

Гриневич В., Гриневич Л. Національне військове питання в діяльності союзу євреїв-воїнів КВО (липень 1917 – січень 1918 рр.). Київ, 2001. 150 с.

Грицак Я. «Вміння відрізнити юдофобію від антисемітизму дає нам ключ до розуміння української специфіки» / І. Хруслінська. Український журнал. 2009. № 10. С. 32–33.

Гунчак Т. Симон Петлюра та євреї. Київ: Либідь, 1993. 48 с.

Гусев-Оренбургский С. И. Багровая книга: погромы 1919–1920 гг. на Украине. Нью-Йорк : Ладога, 1983. 252 с.

Ґольдельман С. І. Жидівська національна автономія в Україні 1917–1920. Мюнхен ; Париж ; Єрусалим : Дніпрова хвиля, 1967. 138 с.

Д. П.Погромы в России. Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона : в 16 т. Санкт-Петербург : Изд-во Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон, 1912. Т. 12. С. 611–622.

Джонсон П. Популярная история евреев / пер. с англ. И. Л. Зотова. Москва : Вече, 2000. 672 с.

Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. Листопад 1918 – листопад 1920 рр. Документи і матеріали : у 2 т., 3 ч. / редкол. : В. Верстюк (відп. ред.) та ін.; упоряд. : В. Верстюк (керівн.) та ін.; Ін-т іст. України НАН України; Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України; Дослід. ін-т сучас. укр. історії (Філадельфія). Т. 1 Київ: Вид-во ім. О. Теліги, 2006. 687 с.

Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. Листопад 1918 – листопад 1920 рр. Документи і матеріали : у 2 т., 3 ч. / редкол. : В. Верстюк (відп. ред.) та ін. ; упоряд. : В. Верстюк (керівн.) та ін. ; Ін-т іст. України НАН України ; Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України ; Дослід. ін-т сучас. укр. історії (Філадельфія). Т. 2 К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2006. 743 с.

Єкельчик С. Трагічна сторінка української революції: Симон Петлюра та єврейські погроми в Україні (1917–1920). Симон Петлюра та українська національна революція : зб. праць Другого конкурсу петлюрознавців України / упоряд. та передм. В. Михальчука. Київ : Рада, 1995. С. 165–217.

Іванис В. Симон Петлюра – Президент України: 1879–1926. Торонто : Накладом «5-ї станиці Союзу бувших укр. вояків», 1952. С. 134–214

Каган В.Свидетельства созерцателя. Континент. 1983. № 36. С. 370–375. URL: http://www.machanaim.co.il/surround/vkagan/art1.html (дата обращения: 25.03.2021).

Кац А. Евреи. Христианство. Россия: от пророков до генсеков. Москва : АБУ, АСТ, 2006. URL: http://loveread.ec/contents.php?id=74572 (дата обращения: 25.03.2021).

Кедровський В. Хто спричинив Проскурівський погром. За державність: матеріали до історії Війська Українського. Торонто, 1966. Зб. 11. С. 199–203.

Книга погромов: погромы на Украине, в Белоруссии и европейской части России в период Гражданской войны. 1918–1922 гг. : сб. док. / отв. ред. Л. Б. Милякова ; отв. сост. : Зюзина И. А. и др. Москва : РОССПЭН, 2007. 1032 с.

Коган С. Евреи в Западно-Украинской Народной Республике. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 2009. Вип. 18. С. 190–198.

Козерод О. Білий рух і євреї. 1999–2005. URL: http://holocaust-ukraine.net/ru/razdel_iii.htm (дата звернення: 25.03.2021).

Кон Н. Благословение на геноцид. Карта. 2000. № 28–29. С. 89–95.

Костырченко Г. В.Тайная политика Сталина: власть и антисемитизм. Москва : Междунар. отношения, 2003. 784 с.

Красный П. Трагедия украинского еврейства: к процессу Шварцбарда. Харьков : Гос. изд-во Украины, 1928. 71 с.

Кульчицький С. В. Антисемітизм в Україні. Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін. ; НАН України ; Ін-т іст. України. Київ : Наук. думка, 2003. Т. 1 : А – В. С. 96–97.

Кульчицький Ю. Симон Петлюра і погроми. Симон Петлюра : зб. студійно-наук. конф. в Парижі (трав. 1976) : статті, замітки, матеріяли / за ред. В. Косика. Мюнхен; Париж: Укр. вільний ун-т, 1980. С. 137–159. (Б-ка ім. С. Петлюри. Серія : Монографії. Ч. 32).

Лазарович М. В. Етнополітика української влади доби Національно-визвольних змагань 1917–1921 років: компаративний аналіз : моногр. Тернопіль : ТНЕУ, 2013. 760 с.

Лазарович М. Політика українських урядів періоду Національно-визвольних змагань 1917–1921 років у сфері міжетнічних відносин: порівняльний аналіз : у 2-х кн. Кн. 1: монографія. International Book Market Service Ltd «GlobeEdit», 2019. 688 с.

Лазарович М. Політика українських урядів періоду Національно-визвольних змагань 1917–1921 років у сфері міжетнічних відносин: порівняльний аналіз : у 2-х кн. Кн. 2: документи і матеріали. International Book Market Service Ltd «GlobeEdit», 2019. 176 с.

Литвин С. Суд історії: Симон Петлюра і петлюріана. Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2001. 640 с.

Мазепа І. Творена держава. (Боротьба 1919 року). Збірник пам’яти Симона Петлюри (1879–1926). Київ : МП Фенікс, 1992. С. 16–75.

Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917–1921 / авт. передм. та комент. В. Яблонський. Київ : Темпора, 2003. 608 с.: іл.

Марголинъ А.Украина и политикаАнтанты (Записки еврея и гражданина). Берлинъ : Изд-во С. Эфронъ, 1922. 397 с.

Миндлин А. Плеве и евреи. Параллели. 2002. № 1. URL: http://amindlin.narod.ru/ (дата обращения: 25.03.2021).

Михальчук В. Вбивство С. Петлюри. Український історичний журнал. 1997. № 2. С. 111–125.

Островский З. С. Еврейскиепогромы 1918–1921. Москва: Школа и Кн., 1926. 135 с.

Погребинська I. Погроми в Польщі, Галичині та українське єврейство. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2000. Вип. 10. С. 167–179. (Серія: Політологія і етнологія).

Полетика Н. Вoспоминания. 1982. URL: http://lib.ru/memuary/poletika/wospominaiya.txt (дата обращения: 25.03.2021).

Присяжный Н. С. Первая Конная армия на польском фронте в 1920 году. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовскогоун-та, 1992. 64 с.

Прохода В. Вождь та військо. Збірник пам’яти Симона Петлюри (1879–1926). Київ : Фенікс, 1992. С. 109–148.

Р. М. Жиди. Енциклопедія українознавства: словникова частина: в 10 т. / голов. ред. В. Кубійович ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка. [Репринт. відтворення вид. 1955–1984 рр.]. Париж ; Нью-Йорк ; Львів : НТШ, 1993. Т. 2. С. 670–680.

Радевич-Винницький Я. До історії українсько-єврейських відносин (згадки про єврейську долю у «Кривавій Книзі» екзильного уряду ЗУНР). Єврейська історія і культура в Україні : матеріали конф. (Київ, 8–9 грудня 1994 р.). URL: http://www.jewish-heritage.org/eu94a45r.htm (дата звернення: 25.03.2021).

Райс Е. Несправедливі обвинувачення. Симон Петлюра : зб. студійно-наук. конф. в Парижі (трав. 1976): статті, замітки,матеріяли / за ред. В. Косика. Мюнхен ; Париж : Укр. вільний ун-т, 1980. С. 107–108. (Б-ка ім. С. Петлюри. Серія : Монографії. Ч. 32).

Рябчук М. Спокута метафізичних провин. Ковальчик А. Пан Петлюра? Б. м. : Акта, 2011. С. 5–23.

Савченко В. Авантюристы гражданской войны: историческое расследование. Харьков : Фолио, 2000.368 с. (Жизньзнаменитых людей).

Сергійчук В. Симон Петлюра і єврейство. Вид. 2-e, дoпов. Київ: ПП Сергійчук М. І., 2006. 152 с.

Солдатенко В. Ф. Єврейські погроми в УНР 1919 р.: міркування з приводу деяких історіографічних тенденцій. Ґілея. 2007. Вип. 10. С. 4–18; 2008. Вип. 11. С. 4–19; Вип. 12. С. 4–14.

Стахiв М. Заходи уряду і провідних сил України проти погромництва. Правничий вісник. 1970–1971. Кн. 3. С. 30–43.

Табачник Д. Вбивство Симона Петлюри. Український історичний журнал. 1992. № 7/8. С. 112–123; № 9. С. 122–128.

Тарасюк Д. Без вины виноватые (Еврейские погромы в годы Гражданской войны в России). Карта. 2000. № 28–29. С. 86–88.

Траґедiя двох народiв: матерiяли до спору мiж українською та російською соц.-дем. партiями з приводу убійства С. Петлюри. Прага; Київ: Вид. Закордонної делєґації УСДРП, 1928. 86 с.

Українська Держава (квітень – грудень 1918 року). Документи і матеріали : у 2-х т. / упоряд. : Р. Пиріг (керівн.) та ін. Т. 1. Київ : Темпора, 2015. ХVІІІ + 790 с.

Українська Держава (квітень – грудень 1918 року). Документи і матеріали : у 2-х т. / упоряд. : Р. Пиріг (керівн.) та ін. Т. 2. Київ : Темпора, 2015. ХХ + 412 с.

Українська Центральна Рада : док. і матер.: у 2 т. / редкол. : В. Смолій (відп. ред.) та ін. ; упоряд. : В. Ф. Верстюк (керівн.) та ін.; НАН України. Ін-т іст. України; Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України. Т. 1: 4 березня – 9 грудня 1917 р. Київ : Наук. думка, 1996. 588 с.

Українська Центральна Рада : док. і матер. : у 2 т. / редкол. : В. Смолій (відп. ред.) та ін. ; упоряд. : В. Ф. Верстюк (керівн.) та ін. ; НАН України. Ін-т іст. України ; Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України. Т. 2 : 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. Київ : Наук. думка, 1997. 424 с.

Український національно-визвольний рух. Березень – листопад 1917 року. Документи і матеріали / редкол. : В. Верстюк (відп. ред.) та ін. ; упоряд. : В. Верстюк (керівн.) та ін. ; Ін-т іст. України НАН України ; Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України ; Дослід. ін-т сучас. укр. історії (Філадельфія). Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2003. 1024 с.

Финкельштейн Ю. Загадка Симона Петлюры или парадокс антисемитизма. Новое русское слово. 1995. 1 декаб.

Франкель Дж. Российская империя и Советский Союз. Барнави Э., Фридлендер С. Евреи и XX век: аналит. словарь / пер. с фр. Т. А. Баскаковой и др. ; под. общ. ред. Т. А. Баскаковой. Москва : Текст ; Лехаим, 2004. С. 504–529.

Хитерер В.Еврейские погромы на Украине в октябре 1905 г. Врата Сиона. 2008. 26 июня. URL: http://www.jewish-heritage.org/prep52.htm (дата обращения: 25.03.2021).

ХітерерВ. Погроми, вчинені частинами російської армії в Галичині. «Ї»: незалежний культурологічний часопис. 2014. Ч. 75. URL: http://www.ji.lviv.ua/n75_texts/Pogromy_ros_armii_v_Halychyni.htm (дата звернення: 25.03.2021).

Христюк П. Замітки і матеріяли до історії української революції 1917–1920 рр. : у 4 т. Т. ІV. [Фототип. передрук для студій із вид. 1921 р.]. Нью-Йорк : Вид-во Чарторийських, 1969. 192 с. (Українська революція. Розвідки і матеріяли. Кн. четверта).

Чериковер И. Антисемитизм и погромы на Украине 1917–1918 гг.: к истории украинско-еврейских отношений. / вступ. ст. С. М. Дубнова. Берлин : Ostjudischeshistorischesarchiv, 1923. 335 с.

Шехтман И. Б. Погромы Добровольческой армии на Украине: к истории антисемитизма на Украине в 1919–1920 гг.) / вступ. ст. И. М. Чериковера. Берлин : Восточно-еврейский ист. архив, 1932. 386+[4] с.

Штиф Н. Погромы на Украине: период Добровольческой армии. Берлин : Изд-во Восток, 1922. 96 с.

Шульгин В.«Что нам в них не нравится...»; Об антисемитизме в России. Москва : Рус. кн., 1994. 448 с. (Мыслители России).

Шульгин О. Україна і червоний жах: погроми в Україні / пер. з фр. О. Леонтович та М. Мулової-Войтовецької ; за ред. Н. Пазуняк. Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2001. 104 с.

Энгель В. В. Курс лекций по истории евреев в России. 2001. URL: http://jhistory.nfurman.com/ russ/russ001-13.htm (дата обращения: 25.03.2021).

Яковлів А. Паризька Трагедія 25 травня 1926 р. (до процесу Шварцбарта). Париж : Вид. Комітету оборони пам’яти С. Петлюри та Комітету будови УАПЦ храму св. Симона в Парижі, 1958. 39 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

13-08-2021

Як цитувати

ЛАЗАРОВИЧ, М. . (2021). ДО ПИТАННЯ ПРО СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ АНТИЄВРЕЙСЬКОГО ПОГРОМНОГО РУХУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У 1917–1921 РОКАХ. ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ : ІСТОРІЯ ТА ПЕДАГОГІКА, (1), 44–61. вилучено із http://gsip.wunu.edu.ua/index.php/gsipua/article/view/13