CHRISTIAN DIMENSION OF GLOBALIZATION – SELECTED PROBLEMS

Автор(и)

  • Władysław KĄDZIOŁKA

Ключові слова:

globalization, Christianity, teaching of the church

Анотація

When we talk about globalization, we mean primarily the economic process leading to the formation of the «free world market», covering all areas of human activity: politics, law, culture, labor, information, etc. With television, the Internet and modern means of transport followed by a sharp increase in the exchange commercial and cultural the world becomes small. It is a process that will lead to a new balance of power and the new geopolitical balance in the world in the twenty-first century. It should be emphasized that the Church made the first «globalization» as evangelism had and will have in the future worldwide. This means that the universal Church is the first «global» institution. It is also important to draw attention to the teaching of the Popes, who regularly return in their speeches, encyclicals and documents to the issue of globalization not only in the Christian, but also social, cultural, economic or political.

The author of this article aims to trace the Christian dimension of globalization. An analysis of the extensive literature on globalization shows how topical this topic is. However, it becomes a problem to find publications dealing with Christian globalism, because this area has not yet been thoroughly explored and there is relatively little material on the subject.

Globalization is a complex and multidimensional phenomenon. The correct approach to it can therefore only be the application of the «realistic method», which allows to capture globalization in all its dimensions. In this way, the author describes the anthropological and ethical dimensions, often overlooked, yet necessary to understand the deepest, also theological, meaning of this global process. The different dimensions of globalization should be united and imbued with the spirit of integral humanism. Catholic Social Teaching, re-read and updated in the light of «new things», can help in this.

John Paul II, in his Message for the 2003 World Day of Peace, said that the time had come to «collaborate in creating a new organization of the whole human family», an organization that would be able to meet the new demands of a globalized world. This does not mean striving to create a «global superstate», but supporting processes already underway that enable democratic participation and foster accountability and integrity in the political arena.

Біографія автора

Władysław KĄDZIOŁKA

prof. nadzw. dr hab.,

Cracow – Warsaw

Посилання

Banach Cz. Człowiek wobec wyzwań globalizacji i transformacji ustrojowej w Polsce. Nowa Szkoła. 2001. N. 9. Р. 7–15.

Benedykt XVI ogłosił nową encyklikę «Caritas in veritate» – o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie. URL: https://www.bibula.com/?p=11243

Berberys K. Młodzież w epoce globalizacji. Problemy Alkoholizmu. 2000. N. 1. Р. VI–VII.

Człowiek a proces globalizacji / ed. E. Okoń-Horodyńska. Katowice, 1999.

Dadak K. Globalizacja a nauczanie społeczne kościoła. Ethos. 2002. N. 3–4.

Die vielen Gesichter der Globalisierung / red. Wissenschaftlichen Arbe-issgruppe der Deutschen Bischofskonferenz. Bonn, 1999.

Dokumenty nauki społecznej Kościoła, v. 1-2 / ed. M. Radwan, L. Dyczewski, A. Stanowski. Rzym-Lublin, 1987; 1996.

Dyczewski L. Tożsamość społeczno – kulturowa w globalizującym się świecie. Kultura i społeczeństwo. 2000. N. 1.

Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, v. 1-2. Kraków, 1996.

Enzensberger H. M. Żaden kraj nie odizoluje się od skutków globalizacji. Deutschland. 2001. N. 5. Р. 13–15.

Fukuyama F. Wielki Wstrząs. Warszawa, 2000.

Gabryś L. Instytucja państwa w dobie globalizacji. Wyzwania procesu globalizacji wobec człowieka / ed. E. Okoń-Horodyńska. Katowice, 1999.

Gagacka М. Ludzie w globalnym środowisku – wybrane aspekty globalizacji kultury. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. 2010. N. 3. Р. 8–17.

Gaudium et spes. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym. Dokumenty nauki społecznej Kościoła / ed. M. Radwan, L. Dyczewski, A. Stanowski, v. II. Rzym – Lublin, 1996. N. 3.

Goban-Klas T. Glokalizacja jako remedium na globalizacje. Oblicza procesów globalizacji / ed. M. Pietraś. Lublin, 2002. Р. 241–247.

Grosse T. G. Żywioł globalizacji - szanse i zagrożenia. Przegląd Powszechny. Wokół współczesności. 2001. N. 12.

Halik Т. Religia i globalizacja. Znak. 2003. N. 4. Р. 12–21.

Havel V. Morał in Zeiten der Globalisierung. Reinbek, 1998.

Hengsbach F. Globalisierung aus wirtschatsethischer Perspektive. Heidelberg, 1998.

Jan Paweł II. Dialog między kulturami drogą do cywilizacji miłości i pokoju. Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na XXXIV Światowy Dzień Pokoju. Watykan, 1 stycznia 2001. L’Osservatore Romano. 2001. N. 1. Р. 26–27.

Jan Paweł II. Encyklika Centesimus annus, 1991. URL: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html

Jan Paweł II. Encyklika Evangelium vitae, 1995. URL: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html

Jan Paweł II. Encyklika Laborem exercens. Warszawa, 1981.

Jan Paweł II. Globalizacja będzie tym, co uczynią z niej ludzie. Więź. 2001. N. 10. Р. 48.

Jan Paweł II. Globalizacja a dobro całej rodziny ludzkiej. L’Osservatore Romano. 2003. N. 10. Р. 29–30.

Jan Paweł II. Globalizacja i etyka. Do uczestników VII Sesji Plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. L’Osservatore Romano. 2001. N. 6.

Jan Paweł II. Orędzie na XXXI Światowy Dzień Pokoju 1998 r. L’Osservatore Romano. 1998. N. 1.

Jan Paweł II. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2003. N. 6.

Jan Paweł II. Przemówienie: Globalizacja i etyka. Do uczestników VII Sesji Plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. L’Osservatore Romano. 2001. N. 6.

Jan Paweł II. Przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Nowy Jork, 05.10.1995, 1.

Jan Paweł II. Rozwój, globalizacja, dobro człowieka. Audiencja papieska dla przedstawicieli związków zawodowych i przedsiębiorców, Watykan, 2 maja 2000. L’Osservatore Romano. 2000. N. 6.

Jan Paweł II. Sprawiedliwość każdego człowieka źródłem pokoju dla wszystkich. Orędzie Jana Pawła II na XXXI Światowy Dzień Pokoju, Watykan, 1 stycznia 1998. L’Osservatore Romano. 1998. N. 1.

Jan Paweł II. Udział w życiu świata i nauczanie społeczne kościoła. Nauczanie społeczne, v. 4. Warszawa, 1984.

Jaroszyński P. Globalizm a reforma edukacji w Polsce. Człowiek w Kulturze. 1999. N. 12. Р. 105–113.

Kapuściński R. Inny w globalnej wiosce. Znak. 2004. N. 1. Р. 30–36.

Kopp Por. B. von. Ist die «neue» Steuerung von gestern die «alte» Steuerung von heute?: zwischen Theorie und Praxis in Zeiten der groβen Krise. Kwartalnik Pedagogiczny. 2009. N. 2. Р. 81–95.

Królewicz С. Globalizacja w aspekcie odpowiedzialności indywidualnej człowieka. Wyzwania procesu globalizacji wobec człowieka / ed. E. Okoń-Horodyńska. Katowice, 1999.

Kukułka J. Prawa rozwoju i zmienności stosunków międzynarodowych w świetle procesów globalizacji. Oblicza procesów globalizacji / ed. M. Pietraś. Lublin, 2002. Р. 17–34

Lexikon für Theologie und Kirche. Freiburg – Basel – Rom – Wien, 2001.

Liberska B. Współczesne procesy globalizacji gospodarki światowej. Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania. Warszawa, 2002. Р. 18–19.

Loska K. Dziedzictwo McLuhana – między nowoczesnością a ponowoczesnością. Kraków, 2001.

Malinvaud E. Globalizacja i inne przekształcenia naszego systemu ekonomicznego. Communio. 2001. N. 4.

Martin H. P., Schumann H. Pułapka globalizacji. Wrocław, 2000.

Mieczkowski J. Częsta Komunia święta w historii Kościoła. J. Hube. O częstej Komunii świętej. Kraków, 2007. Р. 5–25.

Mieczkowski J. Encyklika «Ecclesia de Eucharistia». Zrozumieć, aby czcić. Encykliki Jana Pawła II / ed. M. Cholewa, S. Drzyżdżyk, M. Gilski. Kraków, 2014. Р. 219–236.

Młyński J. Caritas In Veritate jako wzór dobrego społeczeństwa. Kościół Rodzina Życie / ed. M. Ozorowski A. Skreczko. Warszawa, 2011. Р. 305–329.

Młyński J. Młodzież wobec przyszłości. W kierunku pedagogiki katolickiej / ed. J. Zimny. Stalowa Wola, 2008. Р. 247–266.

Młyński J. Rodzicie i ich rola w kształtowaniu wartości młodych pokoleń Polaków. Dzisiejsi rodzice / ed. J. Stala. Tarnów, 2009. Р. 113–138.

Mojsiewicz Cz. Problemy globalne ludzkości. Stosunki międzynarodowe: praca zbiorowa / ed. W. Malendowski, Cz. Mojsiewicz. Wrocław, 1998. Р. 231–247.

Mysłek W. Jan Paweł II wobec kwestii społecznej. Warszawa, 2008.

Motow І. W zglobalizowanym świecie XXI wieku. Edukacja i Dialog. 2005. N. 9. Р. 39–44.

Mytkowska K. Jan Paweł II – refleksje muzyczne. Musimy od siebie wymagać / ed. J. Zimny. Stalowa Wola, 2014. Р. 97–139.

Mytkowska K. Motywy dramatu Jerzego Łukosza pt. «Śmierć puszczyka». Pedagogika Katolicka. 2014. N. 14. Р. 117–123.

Mytkowska К. «Wygaśnięcie Absolutu» – wizja Tadeusza Różewicza. Współczesne zagrożenia: fakty i mity / ed. J. Zimny. Stalowa Wola, 2014. S. 23–51.

Nauczanie społeczne Kościoła – dokumenty / ed. J. Skwara. Warszawa, 1984.

Orzeszyna J. Kościół wobec globalizacji. Kraków, 2003.

Papież o etycznym wymiarze globalizacji. URL: https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/s;papiez;o;etycznym;wymiarze;globalizacji,188,0,48316.html

Pietraś M. Globalizacja jako proces zmiany społeczności międzynarodowej. Oblicza procesów globalizacji / ed. M. Pietraś. Lublin, 2002.

Pietraś M. Istota i zakres procesów globalizacji. Sprawy Międzynarodowe. 2002. N. 2. Р. 5–34.

Pius XI. Encyklika «Quadragesimo Anno». O odnowieniu ustroju społecznego. Znak. 1982. N. 7–9.

Poborski M. Nauka społeczna Jana Pawła II: kościół wobec wyzwań współczesności. Kielce, 1993.

Religia i kultura w globalizującym się świecie / ed. M. Kempny, G. Woroniecka. Kraków, 1999.

Schmidt Н. Globalisierung. Politische, ökonomische und kulturelle He-rausforderungen. Stuttgart, 1998.

Slany K. Małżeństwo i rodzina w zglobalizowanym świecie. Problemy Rodziny. 2001. N. 4/5/6. Р. 3–10.

Thai Hop P. N. Globalizacja: perspektywy i ryzyko. Społeczeństwo. 1998. N. 1.

Toso M. Globalizacja i wychowanie. Społeczeństwo. 2002. N. 5. Р. 587–600.

Villagrasa J. Globalizacja i kultura. Communio. 2001. N. 4.

Węcławski T. Chrześcijańska odpowiedzialność w dobie globalizacji. Znak. 2003. N. 4. Р. 22–37.

Wojtyła K. Osoba i czyn. Kraków, 2000.

Wyzwania XXI wieku: globalizm a tożsamość narodowa: dyskusja / ed. M. Urbanek. Odra. 2000. N. 1. Р. 4–13.

Wyzwania procesu globalizacji wobec człowieka / ed. E. Okoń-Horodyńska. Katowice, 1999.

Życiński J. Aksjologiczne aspekty globalizacji. Człowiek i polityka / ed. J. Kłos, A. Noras. Lublin, 2002.

Zdybicka Z. J. Globalizm a dobro człowieka. Człowiek i polityka / ed. J. Kłos, A. Noras. Lublin, 2002.

##submission.downloads##

Опубліковано

04-06-2023

Як цитувати

KĄDZIOŁKA, W. . (2023). CHRISTIAN DIMENSION OF GLOBALIZATION – SELECTED PROBLEMS. ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ : ІСТОРІЯ ТА ПЕДАГОГІКА, (2 (4), 129–150. вилучено із http://gsip.wunu.edu.ua/index.php/gsipua/article/view/127