DYMENSJE I WSKAŹNIKI RELIGIJNOŚCI

Автор(и)

  • Edward JARMOCH

Ключові слова:

religia, religijność, parametry, wskaźniki

Анотація

Religia w każdej kulturze i społeczeństwie jest znaczącym zjawiskiem społecznym. Socjologia nie wyjaśnia skąd się wzięła religia oraz na czym polega jej istota, lecz pogłębia znajomość zjawisk religijnych o ile zależą one od styczności, czynności, stosunków i grup społecznych. Religia dla niej jest faktem społecznym.

Wiara, wierzenia, wartości i czynności religijne, stanowią strukturalne elementy systemów religijnych. Zinternalizowane wartości, znajdujące wyraz w postawach i zachowaniach społeczności religijnych, można nazwać religijnością a samą religię można traktować jako wartość kulturową i rzeczywistość społeczną.

Wiara ma swoje widoczne przejawy w życiu społeczno-religijnym człowieka ale nie odzwierciedla w pełni całokształtu religijności. Religijność w wymiarze globalnych postaw wobec wiary w Polsce kształtowała się na wysokim poziomie w systemie totalitarnym i na jeszcze wyższym w systemie rodzącej się demokracji w pierwszych latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Obecnie zaś wskaźniki wierzących kształtują się na niższym poziomie.

Z kolei wiedza religijna ma swój związek z wyznawaną wiarą i może potęgować jej intensywność. Chociaż wiedza religijna najmniej podlega zmianom w każdym środowisku, między innymi dlatego, że prezentuje się na niskim poziomie, to pewne minimum tej wiedzy potrzebne jest, by przyjąć wiarę oraz ją wyznawać. W intelektualnym wymiarze religijności, podstawowa wiedza katechizmowa jako integralny jej element, jest w obecnej rzeczywistości niewystarczająca.

Wierzenia pozostają w ścisłym powiązaniu z wiarą członków danej społeczności religijnej i opierają się na wierzeniach religijnych, objawiających wyobrażenia o naturze rzeczywistości Bożej i jej celowości. Są na względnie wysokim poziomie a selektywność dogmatów wiary, bardziej dotyczy treści eschatologicznych.

W doświadczeniu religijnym prawie połowa Polaków wypowiedziało się pozytywnie o możliwości odczucia bliskości Boga w życiu codziennym. Kobiety częściej doświadczają bliskość Boga niż mężczyźni. Ludzie młodzi najbardziej doświadczyli Boga w cierpieniu, chorobie i utracie kogoś bliskiego a także na modlitwie.

Spełnianie praktyk religijnych jednorazowych jest bardzo wysokie. Na mszę św. raz lub kilka razy w tygodniu uczęszczają bardziej kobiety niż mężczyźni. Zdecydowana większość dzieci wychowała się w domu rodzinnym, w którym w mieszkaniu był krzyż lub ikona.

Większa jest identyfikacja z kościołem parafialnym w środowisku wiejskim niż w środowisku miejskim. Mieszkańcy miasta ujawniają daleko niższe zainteresowanie się życiem parafialnym. Z kolei portret księdza kreślony jest  jego cechami indywidualnymi: to ksiądz powiernik, o dobrym sercu, oscylujący między sacrum a profanum.

Moralność religijna najbardziej ulega zmianom, w kierunku odchodzenia stawianych przez Kościół obowiązujących ocen i norm moralnych, szczególnie w dziedzinie katolickiej etyki seksualnej życia małżeńsko-rodzinnego. Młode pokolenie w opiniowaniu różnych zachowań ludzkich, powoli odchodzi od rygoryzmu, zmierzając w kierunku wyrozumiałej tolerancji.

Біографія автора

Edward JARMOCH

Ks. prof. dr hab., Katolicka univerzita v Ružomberku

Teologický inštitút TF

Посилання

Glock Ch. Y. Über die Dimensionem der Religiosität [About dimensions of religiosity]. Kirche und Gesellschaft. Einführung in die Religionssoziologie, Reinbek 1969. [in German]

Dingemans D., Rémy J. Krytyka żywotności katolicyzmu [Criticism of the vitality of Catholicism]. Ludzie – wiara – Kościół, Analizy socjologiczne, Warszawa, 1966. S. 117–120. [in Polish]

Filipiak G. Doświadczenie religijne jako kategoria pojęciowa w socjologii religii [Religious experience as a conceptual category in the sociology of religion]. Religijność polska w świetle badań socjologicznych / red. W. Piwowarski, W. Zdaniewicza. Warszawa, 1990. S. 101–107. [in Polish]

Granat W. Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie [To man and God in Christ], t. I. Lublin, 1972. [in Polish]

Gudaszewski G. Statystyka Praktyk niedzielnych dominicantes i communicantes w diecezjach [Statistics of Sunday Practices dominicantes and communicantes in dioceses]. Statystyka diecezji Kościoła Katolickiego w Polsce 1992-2004 / red. L. Adamczuk, W. Zdaniewicz, S. Zareba. Warszawa, 2006. S. 77. [in Polish]

Jarmoch E. Doświadczenie religijne [Religious experience]. Religijność Polaków 1991 / red. L. Adamczuk, W. Zdaniewicz. Warszawa, 1993. S. 27–34. [in Polish]

Jarmoch E. Religijność żołnierzy zasadniczej i zawodowej służby wojskowej w warunkach przemian systemowych [Religiosity of soldiers of compulsory and professional military service in the conditions of systemic changes]. Warszawa, 1998. [in Polish]

Jarmoch E. Religijność indywidualna Polaków [Individual religiosity of Poles]. Kościół i religijność Polaków 1945-1999 / red. W. Zdaniewicz. Warszawa, 2000. S. 385–405. [in Polish]

Jarmoch E. Doświadczenie religijne [Religious experience]. Religijność Polaków 1991 – 1998. Studia Socjologiczno-Religijne / red. W. Zdaniewicz. Warszawa, 2001. S. 3–14. [in Polish]

Jarmoch E. Globalne postawy Polaków wobec religii [Global attitudes of Poles towards religion]. Religijność Polaków 1991-1998 / red. W. Zdaniewicz. Warszawa, 2002. S. 16–17. [in Polish]

Jarmoch E. Wzory religijności Polaków w warunkach przemian systemowych [Patterns of Poles' religiosity in the conditions of systemic changes]. Kanfescii na Biełarusi: gistoryja, słuczasnasć, Brest, 2005a. S. 293–300. [in Polish]

Jarmoch E. Doświadczenie wiary u progu wejścia do Unii Europejskiej [Experience of faith on the verge of joining the European Union]. Młodzież Warszawy – pokolenie Jana Pawła II / red. W. Zdaniewicz, S. Zaręba. Warszawa, 2005b. S. 69–93. [in Polish]

Jarmoch E. Wiedza religijna i media katolickie [Religious knowledge and Catholic media]. Postawy społeczno-religijne archidiecezjan warszawskich / red. W. Zdaniewicz, S. Zaręba. Warszawa, 2006a. S. 43–64. [in Polish]

Jarmoch E. Wiedza i zaufanie do ludzi Kościoła oraz portret księdza po śmierci Jana Pawła II [Knowledge and trust in the people of the Church and a portrait of a priest after the death of John Paul II]. Postawy społeczno-religijne Archidiecezjan Częstochowskich / red. W. Zdaniewicz, S. Zaręba. Częstochowa, 2006b. S. 149–166. [in Polish]

Jarmoch E. Religijność rodziny polskiej a proces wsparcia społecznego [The religiosity of the Polish family and the process of social support]. Bezpieczeństwo człowieka a proces wsparcia społecznego / red. J. Dębowski, E. Jarmoch, A. Świderski. Siedlce, 2007. S. 185–194. [in Polish]

Jarmoch E. Praktyki religijne i zwyczaje w rodzinie [Religious practices and customs in the family]. Postawy religijno-społeczne mieszkańców archidiecezji białostockiej / red. R. Lange, W. Sadłoń. Białystok, 2013. S. 37–59. [in Polish]

Katechizm Kocioła katolickiego [Catechism of the Catholic Church]. Poznań 1994. Nr. 1382. [in Polish]

Le Bras G. Introduction a l` histoire de la pratique religieuse en France [Introduction to the history of religious practice in France]. T. I, Paris, 1942. [in French]

Mariański J. Dynamika przemian religijności wiejskiej w rejonie płockim w warunkach industrializacji (1967-1976) [The dynamics of changes in rural religiosity in the Płock region in the conditions of industrialization (1967 -1976)]. Poznań – Warszawa, 1984. [in Polish]

Mariański J. Wiedza i wierzenia religijne Polaków [Knowledge and religious beliefs of Poles]. Kościół katolicki na początku trzeciego tysiąclecia w opinii Polaków / red. W. Zdaniewicz, S. Zareba. Warszawa, 2004. [in Polish]

Nowakowska I. W sprawie definicji pojęcia postawy [On the definition of the concept of attitude]. Studia Socjologiczne. 1975, nr. 2. S. 170. [in Polish]

Opara S. Zarys teorii indywidualnej religijności [An outline of the theory of individual religiosity]. Warszawa, 1975. [in Polish]

Piwowarski W. Operacjonalizacja pojęcia «religijność» [Operationalization of the term «religiosity»]. Studia Socjo¬logiczne. 1975, nr 4. S. 151–174. [in Polish]

Piwowarski W. Religijność miejska w rejonie uprzemysłowionym [Urban religiosity in an industrialized area]. Warszawa, 1977. [in Polish]

Stark R., Glock Ch. Y. Wymiary zaangażowania religijnego [Dimensions of religious commitment]. Socjologia religii / red. W. Piwowarski. Kraków, 1998. [in Polish]

Ślipko T. Życie i płeć człowieka [Human life and sex]. Kraków, 1976. [in Polish]

Świątkiewicz W. Portret księża [Portrait of a priest]. Kościół katolicki na początku trzeciego tysiąclecia w opinii Polaków / red. W. Zdaniewicz, S. Zaręba. Warszawa, 2004. S. 118. [in Polish]

Zdybicka Z. J. Doświadczenie religijne [Religious experience]. Encyklopedia Katolicka / red. R. Łukaszyk i in., t. IV. Lublin, 1983, szpal. 158. [in Polish]

##submission.downloads##

Опубліковано

04-06-2023

Як цитувати

JARMOCH, E. . (2023). DYMENSJE I WSKAŹNIKI RELIGIJNOŚCI. ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ : ІСТОРІЯ ТА ПЕДАГОГІКА, (2 (4), 108–128. вилучено із http://gsip.wunu.edu.ua/index.php/gsipua/article/view/126