РОЛЬ ВІРИ І ЗНАННЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ: КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОГЛЯДІВ ПАТРІАРХА ЙОСИФА СЛІПОГО

Автор(и)

  • Ганна ЗВАРИЧ
  • Лілія РЕБУХА

Ключові слова:

Патріарх Йосиф Сліпий, наука, віра, освіта, особистість, світогляд, суспільство, людське буття

Анотація

У статті проаналізовано роль віри і знання у процесі формування особистості, яке пов'язане з освітньою діяльністю особи, а відтак із сформованими духовними компетенціями. Доведено, що заклади освіти слугують дієвим осередком культури та здатні генерувати цілісну особистість із певними ціннісними орієнтаціями для становлення гідного громадянина сучасного суспільства. Окреслено важливість віри і знання, які чинять вплив на становлення гуманістично-спрямованої, всесторонньо-розвиненої особистості.

Нині релігійна освіта є основою моральності. Відповідно вихованню моральності сприяли як провідники Церкви, так і видатні українські вчені-педагоги, що допомогло створити українську християнську педагогіку. Відстежено, великий вклад Патріарха Йосифа Сліпого у розбудову духовної освіти українського народу, що сприяє християнському вихованню добрих і чесних громадян для суспільства. Доказано, що віра є достатньо тонким духовним світом суб’єктивних переживань, прагнень і релігійних уявлень, вона присутня в науці і науковій творчості, в мистецтві і в повсякденному житті. Віра надихає кожну особу до пізнання вищих духовних і моральних цінностей, тому поглиблене занурення у знання в цій царині виступає важливим чинником зміцнення віри. Патріарх Йосиф Сліпий аргументовано доводить, опираючись на знанні, що без віри повсякденне життя не має змісту, так як людина народжується з потребою віри, живе з нею і розвиває її у собі. Кожен із нас є носієм віри і ділиться цією якістю з іншими людьми, що формує дієве поле духовного спілкування. Обґрунтовано, що знання слугує носієм великого духовно-ціннісного потенціалу, де від змістового наповнення освітніх дисциплін безпосередньо залежить формування світоглядних позицій молодої людини. Відтак без віри у силу знання неймовірно важко пізнати себе та довкілля в цілому.

Зроблено висновок про те, що віра формує світогляд особистості, її прагнення, уможливлює самозреалізування. Для особистості віра дає життєві сили, спричинює доступ до людського буття, слугує головною передумовою входження сучасної людини в нову цілісну систему цінностей, яке суспільство вкладає в основу виховання. Нині відстежується той факт, що в сучасній парадигмі гуманізації та гуманітаризації освіти феномен віри набуває статусу потужного знаряддя у формуванні соціально-орієнтованої, всебічно-гармонійної особистості.

Біографії авторів

Ганна ЗВАРИЧ

Тернопіль

Лілія РЕБУХА

Тернопіль

Посилання

Блоха Я. Є. В. Г. Короленко про ціннісні орієнтації в християнстві. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди «Філософія». 2019. №2 (41). С. 48−62.

Груць Г. М. Значення феномену віри у формуванні особистості студентів. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди «Філософія». 2019. №43. С. 71−89.

Зварич Г. Парадигма української католицької школи в контексті європейського католицького шкільництва. Науковий вісник Мелітопольського держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка. 2016. № 2. С. 218−223. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2016_2_37 3

Зварич Г. В. Специфіка освітнього процесу у християнському навчальному закладі «Знамення». Духовно-моральне виховання особистості: реалії та перспективи : матеріали Міжнар. конф. (м. Тернопіль, 19–20 квіт. 2018 р.). Тернопіль: ТОКІППО, 2019. С. 41–47.

Іван Павло ІІ. Промова на І Національному з’їзді католицької школи в Італії.1991. С. 4.

Каргіна Н. В. Віра як основа психологічного благополуччя особистості. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». 2018. №1(1). С. 83−88.

Козиряцька С. А. Мережеві християнські видання українського медіапростору: монографія. Запоріжжя: Просвіта, 2017. 192 с.

Конгрегація католицької освіти. Католицька школа. 35 с.

Кутішенко В., Патинок О., Сидоркін В. Вплив релігійних цінностей на формування морально-ціннісної сфери особистості. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. 2018. Т. VІ. Вип. 16. С. 154−164.

Левченко Т. Г. Трансформації концепту віри у християнській теології. Актуальні проблеми філософії та соціології: Науково-практичний журнал. Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса, 2017. Вип. 16. С. 58−60.

Ломачинська С. В. Феномен релігійної ідентичності в контексті глобалізаційних викликів сучасності. «Київські філософські студії»: наук. конф. (Київ, 17–18 трав. 2018 р.). Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2018. С. 153–155.

Огірко О. Патріарх Йосиф Сліпий та його роль в розбудові духовної освіти українського народу. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. 2017. №1 (3). С. 118−122.

Огірко О. Християнська педагогіка. Навчальний посібник. Львів: ЛІ МАУП, 2003. С. 6–7

Про освіту. Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Ребуха Л. З., Виноградова Т. Формування системи цінностей майбутніх фахівців соціогуманітарної сфери за фундаменталізації професійної підготовки у вищій школі. Правова система України в умовах європейської інтеграції: погляд студентської молоді: зб. тез ІІ міжнар. студ. наук. конф. (Тернопіль, 1 черв. 2018 р.). Тернопіль: ТНЕУ, 2018. С. 171−173.

Сліпий о. д-р Йосиф. Віра і наука. Рим: В-во ОО. Салезіян, 1990. 75 с.

Ушинський К. Д. Твори в шести томах. К.: Радянська школа, 1952. Т. 1., Т. 6.

Цихуляк І. М. Проекція соціальної панорами української виховної педагогіки та її аксіологічний вимір. Актуальні проблеми філософії та соціології: Науково-практичний журнал. Одеса, 2017. Вип. 20. С. 152−155.

Янова Е. Ю. Структура духовних цінностей особистості : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / Е. Ю. Янова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. Харків, 2021. 61 с.

Яремко Р. Я., Вавринів О. С. Феномен віри як основа життєстійкості особистості. Наукова дискусія: питання педагогіки та психології: матеріали між народної науково-практичної конф еренції (м. Київ, Україна, 6-7 грудня 2019 року). Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2019. Ч. 2. С. 153−157.

Grusheva T. Духовно-моральні і національні аспекти в педагогіці Йосифа Сліпого. Zaporizhzhia Historical Review. 2018. №1(51). С. 160−166.

Kuznetsov O. Психологічний аналіз феномену віри у науковому пізнанні. Психологія і особистість. 2017. №1. С. 289−297.

Laurin K., Fitzsimons G.M., Kay A.C. Social disadvantage and the self regulatory function of justice beliefs. Journal of Personality and Social Psychology. 2011. V. 100. P. 149–171.

Predko D., Larin D. Релігійна віра як чинник подолання критичних життєвих ситуацій. Psychological journal. 2017. №3(4). C. 76−86.

##submission.downloads##

Опубліковано

04-06-2023

Як цитувати

ЗВАРИЧ, Г. ., & РЕБУХА, Л. . (2023). РОЛЬ ВІРИ І ЗНАННЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ: КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОГЛЯДІВ ПАТРІАРХА ЙОСИФА СЛІПОГО. ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ : ІСТОРІЯ ТА ПЕДАГОГІКА, (2 (4), 95–107. вилучено із http://gsip.wunu.edu.ua/index.php/gsipua/article/view/125